Rodzaj studiów - studia wyższe zawodowe
Tytuł zawodowy - licencjat,
Czas trwania studiów - 6 semestrów,
Tryb studiów - stacjonarny.

pielegniarsrtwo

Rodzaj studiów - studia wyższe zawodowe
Tytuł zawodowy - licencjat,
Czas trwania studiów - 6 semestrów,
Tryb studiów - stacjonarny.

pielegniarsrtwo

STUDENCI KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA

Studenci kierunku Pielęgniarstwo nabędą wiedzę ogólną z obszaru nauk medycznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu:

 • pielęgniarstwa,
 • udzielania świadczeń w zakresie promowania,
 • zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom,
 • sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym,
 • niepełnosprawnym i umierającym,
 • nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

PRAKTYKI I ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

Praktyki i zajęcia praktyczne będą odbywane na oddziałach: 

 • położnictwa,
 • ginekologii,
 • pediatrii,
 • interny,
 • chirurgii,
 • geriatrii,
 • neurologii,
 • psychiatrii,
 • anestezjologii,
 • opieki paliatywnej a także z następujących przedmiotów kierunkowych: podstaw pielęgniarstwa, promocji zdrowia, podstawowej opieki zdrowotnej.

KSZTAŁCENIE

W wyniku kształcenia absolwent będzie przygotowany do realizacji zadań:

 • zapobiegawczych,
 • diagnostycznych,
 • leczniczych i rehabilitacyjnych oraz zadań z zakresu promocji zdrowia w stosunku do zdrowych, chorych i niepełnosprawnych,
 • organizacji procesu pielęgnowania w oparciu o podstawowe teorie pielęgnowania i standardy zawodowe,
 • rozpoznawania i oceny warunków i potrzeb zdrowotnych oraz problemów pielęgnacyjnych,
 • komunikowania się z pacjentami i współpracownikami,
 • udziału w prowadzeniu badań naukowych z zakresu pielęgniarstwa.

WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

Wiadomości i umiejętności zdobyte w czasie studiów umożliwiają podjęcie pracy w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej;
 • zakładach ochrony zdrowia,
 • zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych,
 • zakładach usprawnienia leczniczego,
 • zakładach pracy chronionej,
 • zakładach opieki społecznej,
 • zakładach podstawowej opieki zdrowotnej,
 • zespołach pielęgniarstwa środowiskowego i rodzinnego.

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DO PRZYJĘCIA NA STUDIA

 • pdfPodanie do Rektora - POBIERZ TUTAJ241.96 KB
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu) lub świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą kraju przetłumaczonego na język polski przez tłumacza przysięgłego (zalegalizowane i opatrzone apostille),
 • Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej w przypadku nowej matury (oryginał do wglądu),
 • 1 aktualna fotografia formatu 35x45mm zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • Zdjęcie w formie elektronicznej zapisane na płycie CD/DVD w formacie JPG o wymiarach 236x295 pikseli, rozdzielczość 300 piks/cal (identyczne ze zdjęciem w formie papierowej),
 • Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku. Skierowanie można odebrać w Kancelarii WSPS przed zgłoszeniem się na badanie do lekarza medycyny pracy - pdfSkierowanie - Pielegniarstwo - POBIERZ TUTAJ309.05 KB
 • pdfKlauzula RODO201.93 KB
 • Kserokopia dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego - w przypadku obcokrajowca,
 • Dowód wpłaty opłaty w wysokości 107 zł (opłata rekrutacyjna: 85 zł + opłata za legitymację studencką: 22 zł) - nr konta 25 1020 2498 0000 8102 0167 2690.

pdfuchwala-rekrutacyjna-1.pdf584.99 KB