Rodzaj studiów - studia uzupełniające,
Tytuł zawodowy - licencjat,
Tryb studiów - niestacjonarne.

 • Studia uzupełniające na kierunku Pielęgniarstwo kierowane są dla osób już pracujących w zawodzie pielęgniarki bądź pielęgniarza, ale posiadających tylko wykształcenie średnie. Studia pomostowe stwarzają możliwość podniesienia kwalifikacji przez pielęgniarki i pielęgniarzy na każdym etapie realizacji praktyki zawodowej. Stanowią one propozycję uzupełnienia kompetencji pielęgniarek/pielęgniarzy dyplomowanych i pozawalają tej grupie uzyskać tytuł licencjata pielęgniarstwa.
 • Warunkiem podjęcia nauki na studiach pomostowych jest posiadania prawa wykonywania zawodu lub ograniczonego prawa wykonywania zawodu.

Studia przeznaczone są dla absolwentów (w nawiasie podano ilość semestrów studiów po odpowiedniej szkole):

 • poziom A – 1 rok/2 semestry - dla absolwentów 5 letnich liceów medycznych
 • poziom B – 1,5 roku/3 semestry - dla absolwentów 2 letnich medycznych szkół zawodowych
 • poziom C – 1 rok/2 semestry - dla absolwentów 2,5 letnich medycznych szkół zawodowych
 • poziom D – 1 rok/2 semestry - dla absolwentów 3 letnich medycznych szkół zawodowych

Studia trwają w zależności od typu ukończonej szkoły średniej od 2 do 3 semestrów. Łączna liczba godzin w toku studiów jest zróżnicowana ze względu na poziom i tak:

 • poziom A - 1150 godzin,
 • poziom C - 2410 godzin,
 • poziom D - 1984 godzin.

Studenci studiów pomostowych uzyskają zaliczenie części zajęć praktycznych i praktyk zawodowych po dostarczeniu udokumentowania okresów zatrudnienia w zakładach opieki zdrowotnej oraz poświadczeniu ukończenia doskonalenia zawodowego (specjalizacja i kursy kwalifikacyjne). Limit zwolnienia z odbywania praktyk nie może przekraczać 50 procent ogółu praktyk.

ABSOLWENCI WSPS OTRZYMUJĄ TYTUŁ LICENCJATA I DYPLOM PIELĘGNIARSKI UZNAWANY W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ.

 • W wyniku kształcenia absolwent będzie przygotowany do realizacji zadań zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz zadań z zakresu promocji zdrowia w stosunku do zdrowych, chorych i niepełnosprawnych, organizacji procesu pielęgnowania w oparciu o podstawowe teorie pielęgnowania i standardy zawodowe, rozpoznawania i oceny warunków i potrzeb zdrowotnych oraz problemów pielęgnacyjnych, komunikowania się z pacjentami i współpracownikami, udziału w prowadzeniu badań naukowych z zakresu pielęgniarstwa.
 • Zajęcia odbywają się w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych, w razie potrzeby istnieje także możliwość zjazdów w piątki.
 • Wiadomości i umiejętności zdobyte w czasie studiów umożliwiają podjęcie pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; zakładach ochrony zdrowia, zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych, zakładach usprawnienia leczniczego, zakładach pracy chronionej, zakładach opieki społecznej, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zespołach pielęgniarstwa środowiskowego i rodzinnego.

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DO PRZYJĘCIA NA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO POMOSTOWE