Rodzaj studiów - studia wyższe zawodowe
Tytuł zawodowy
- licencjat
Czas trwania studiów - 6 semestrów
Tryb studiów - stacjonarne i niestacjonarne

ratownictwo medyczne

Rodzaj studiów - studia wyższe zawodowe
Tytuł zawodowy
- licencjat
Czas trwania studiów - 6 semestrów
Tryb studiów - stacjonarne i niestacjonarne

ratownictwo medyczne

CEL KSZTAŁCENIA

 • Celem kształcenia na kierunku Ratownictwo Medyczne jest przygotowanie kompetentnego pracownika jednostek ratownictwa medycznego, funkcjonujących w ramach tworzonego w kraju zintegrowanego systemu ratownictwa medycznego. Program nauczania obejmuje przedmioty ogólne, podstawowe i kierunkowe.

UMIEJĘTNOŚCI

Niezbędne umiejętności są doskonalone w ramach zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych odbywanych w:

 • Stacjach Pogotowia Ratunkowego,
 • Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych,
 • Państwowej Straży Pożarnej,
 • Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
 • i innych jednostkach ratownictwa.

OCZEKIWANIA

 • Od ratownika oczekuje się wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do ratowania życia i zdrowia ludzkiego w wielu różnych sytuacjach, na miejscu zdarzenia, podczas transportu i w oddziałach ratunkowych.

ABSOLWENT

Absolwent kierunku Ratownictwo Medyczne nabędzie wiedzę i umiejętności w zakresie nauk medycznych w szczególności wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności w zakresie medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłych u dorosłych i dzieci niezależnie od ich przyczyny. Będzie przygotowany do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym m.in.:

 • oceny stanu pacjenta w celu postępowania,
 • układania pacjenta w pozycji właściwej dla rodzaju schorzenia lub odniesionych obrażeń,
 • prowadzenia podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci,
 • bezprzyrządowego przywracania drożności dróg oddechowych itd.

PRACA

Będzie przygotowany do pracy m.in.:

 • w publicznych oraz niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym szpitalnych oddziałach ratunkowych,
 • w zespołach ratownictwa medycznego,
 • w specjalistycznych służbach ratowniczych,
 • w jednostkach straży pożarnej,
 • w różnych służbach ratowniczych (WOPR - GOPR - TOPR)
 • w zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości,
 • w służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • w zakładach przemysłowych,
 • koordynatora medycznego przy zabezpieczaniu imprez masowych.

 

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW DO PRZYJĘCIA NA STUDIA

 • pdfPodanie do Rektora276.06 KB możesz wypełnić on-line i wydrukować lub zapisać - wypełnić i wydrukować.
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu) lub świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą kraju przetłumaczonego na język polski przez tłumacza przysięgłego (zalegalizowane i opatrzone apostille),
 • Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej w przypadku nowej matury (oryginał do wglądu),
 • aktualna fotografia formatu 35x45mm zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  Zdjęcie w formie elektronicznej zapisane na płycie CD/DVD w formacie JPG o wymiarach 236x295 pikseli, rozdzielczość 300 piks/cal (identyczne ze zdjęciem w formie papierowej),
 • Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku. Skierowanie można odebrać w Kancelarii WSPS przed zgłoszeniem się na badanie do lekarza medycyny pracy - pdfSkierowanie - Ratownictwo Medyczne 307.96 KB
 • pdfKlauzula RODO201.93 KB
 • Kserokopia dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego - w przypadku obcokrajowca,
 • Dowód wpłaty opłaty w wysokości 107 zł (opłata rekrutacyjna: 85 zł + opłata za legitymację studencką: 22 zł) - nr konta 25 1020 2498 0000 8102 0167 2690.

pdfuchwala-rekrutacyjna-1.pdf584.99 KB