Rodzaj studiów - studia magisterskie,
Tytuł zawodowy - magister pielęgniarstwa,
Czas trwania studiów - 4 semestry
Tryb studiów - niestacjonarne.

piel drugiego stopnia

Warunkiem przyjęcia są ukończone studia I stopnia Pielęgniarstwa.

Rodzaj studiów - studia magisterskie,
Tytuł zawodowy - magister pielęgniarstwa,
Czas trwania studiów - 4 semestry
Tryb studiów - niestacjonarne.

piel drugiego stopnia

Warunkiem przyjęcia są ukończone studia I stopnia Pielęgniarstwa.

STUDENCI KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO II STOPNIA

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo II stopnia będzie posiadał wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne, pozwalające:

 • realizować najtrudniejsze zadania pielęgniarskie,
 • jak również prowadzić działalność profilaktyczną,
 • organizować i zarządzać jednostkami ochrony zdrowia, zajmować się promocją zdrowia,
 • prowadzić i nadzorować działalność edukacyjną i leczniczą pracowników służby zdrowia w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz innych jednostkach związanych z ochroną zdrowia.

Absolwent zdobędzie umiejętność:

 • rozpoznawania podstawowych problemów zdrowotnych,
 • pozna systemy opieki zdrowotnej, podstawy nauk społecznych,
 • prawa, ekonomii i zarządzania,
 • reguły dotyczące stosowania odpowiednich metod badawczych.

Studia II stopnia przygotują do samodzielnego pełnienia szeregu zadań pielęgniarskich, w tym świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzania nią. W tym zakresie absolwent posiądzie i pogłębi umiejętności:

 • oceny stanu zdrowia pacjenta i rozpoznawania czynników szkodliwych,
 • rozpoznawania potrzeb zdrowotnych pacjentów w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej,
 • organizowania i nadzorowania opieki pielęgniarskiej z uwzględnieniem aktualnej wiedzy, przyjętych teorii i koncepcji pielęgniarstwa,
 • wykonywania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, oceny wydolności psychofizycznej chorego i możliwości jego rodziny w zakresie samoopieki, organizacji czasu wolnego i odpoczynku w instytucjach opieki zdrowotnej, oświatowych i społecznych, podejmowania działań opiekuńczo-wychowawczych w instytucjach opieki zdrowotnej, oświatowych i społecznych,
 • dokumentowania procesu pielęgnowania i wykorzystywania informacji do oceny świadczonej opieki, przestrzegania zasad etyki zawodowej, uznanych norm kulturowych i praw człowieka.

PRAKTYKI I ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

Studia pozwolą na nabycie umiejętności pracy w ramach zespołu opieki zdrowotnej, w tym:

 • zdolności do współpracy z innymi uczestnikami zespołu w opiece nad człowiekiem zdrowym lub chorym,
 • prowadzenia edukacji zdrowotnej w zespołach interdyscyplinarnych,
 • organizowania bezpiecznego środowiska opieki i pracy zespołowej,
 • współpracy z uczestnikami zespołu w zakresie doskonalenia jakości opieki.

ABSOLWENT

Absolwent będzie gotowy do podjęcia działań w zakresie promocji i edukacji zdrowotnej takich jak:

 • prowadzenie poradnictwa, propagowanie zdrowego stylu życia,
 • nauczanie promocji zdrowia w instytucjach oświatowych,
 • przyuczenie chorego do życia z chorobą i niepełnosprawnością,
 • organizowanie zdrowotnych kampanii edukacyjnych w środowisku lokalnym i krajowym,
 • ocena programów edukacyjnych i skuteczności działań edukacyjnych.

ROZWÓJ

Studia II stopnia przygotują absolwentów do:

 • rozwoju praktyki pielęgniarskiej,
 • krytycznego myślenia i prowadzenia badań naukowych,
 • wdrażanie zasad medycyny opartej na faktach (EBM),
 • wprowadzania nowych metod i technik poprawiających jakość opieki pielęgniarskiej, podejmowania trudu rozwoju zawodowego własnego.

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DO PRZYJĘCIA NA STUDIA

 

 • pdfPodanie do Rektora276.06 KB możesz wypełnić on-line i wydrukować lub zapisać - wypełnić i wydrukować.
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu) lub świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą kraju przetłumaczonego na język polski przez tłumacza przysięgłego (zalegalizowane i opatrzone apostille),
 • Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej w przypadku nowej matury (oryginał do wglądu),
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz suplementu (oryginały do wglądu) – w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia,
 • Kserokopia suplementu do dyplomu ukończenia studiów I stopnia (wszystkie strony) – w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia
 • 1 aktualna fotografia formatu 35x45mm zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • Zdjęcie w formie elektronicznej zapisane na płycie CD/DVD w formacie JPG o wymiarach 236x295 pikseli, rozdzielczość 300 piks/cal (identyczne ze zdjęciem w formie papierowej),
 • Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku. Skierowanie można odebrać w Kancelarii WSPS przed zgłoszeniem się na badanie do lekarza medycyny pracy - pdfSkierowanie Pielegniarstwo II stopień235.12 KB
 • pdfDeklaracja płatności czesnego315.07 KB możesz wypełnić on-line i wydrukować lub zapisać - wypełnić i wydrukować.
 • pdfKlauzula RODO201.93 KB
 • Kserokopia dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego - w przypadku obcokrajowca,
 • Dowód wpłaty opłaty w wysokości 107 zł (opłata rekrutacyjna: 85 zł + opłata za legitymację studencką: 22 zł) - nr konta: 25 1020 2498 0000 8102 0167 2690.

pdfUchwała rekrutacyjna584.99 KB