DLA AUTORÓW

 

Autorzy publikujący w Wydawnictwie Naukowym WSPS zobowiązani są do poszanowania poniższych procedur etycznych

a)       autor przyjmuje na siebie obowiązek rzetelnego podejścia do przekazywanych wydawnictwu materiałów i tym samym dostarczenie publikacji będącej utworem oryginalnym, bez cech autoplagiatu i plagiatu;

b)      autor zabezpiecza swoje prawa do utworu na podstawie zawartych umów wydawniczych, które regulują wszystkie kwestie związane z publikacją dzieła, jednocześnie w przypadku prac wieloautorskich w obowiązującym wniosku wydawniczym należy dokładnie określić autorstwo poszczególnych fragmentów utworu;

c)       autor zobowiązany jest do podania informacji o źródle finansowania oraz afiliacji;

d)      autor zapewnia, że przekazane wydawnictwu prawa autorskie zgodnie z zawartą umową – nie są ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich, korzystanie z utworu i rozporządzanie nim przez wydawnictwo nie będzie naruszać dóbr osobistych ani praw osób trzecich.

ORCID

 

ORCID – The Open Researcher and Contribution ID, to międzynarodowy system identyfikacji autorów, który jest standardem w światowej nauce. Jest cyfrowym identyfikatorem służącym do odróżniania naukowca w zasobach elektronicznych. Służy do jednoznacznej identyfikacji autora oraz jego dorobku poprzez osobiste uwierzytelnianie autorstwa. Ma likwidować problem dublujących się nazwisk autorów, eliminować różne wersje zapisu imienia i nazwiska, a także precyzować tożsamość badacza. ORCID jest rekomendowany przez wiodące instytucje i wydawców naukowych.

Rejestracja: https://orcid.org/register

 ORCID powstał w 2010 roku, jako odpowiedź na potrzebę precyzyjnego łączenia osoby badacza
z właściwymi mu pracami naukowymi. Strukturę numeru ORCID stanowi 16 cyfr, podzielonych na
4 części, np. orcid.org/0000-0003-0423-1810. Numery przechowywane są w centralnym rejestrze identyfikatorów. Przydzielenie identyfikatora jest wolne od opłat i możliwe zarówno dla osób indywidualnych, jak i instytucji.

Sprawdź: https://orcid.org/

 

ORCID – cel identyfikatora

ORCID umożliwia jednoznaczną identyfikację autora, bez względu na: powtarzalność i popularność nazwiska, stosowanie skrótów imion czy różnice w zapisie znaków diakrytycznych, a przede wszystkim zmianę miejsca zatrudnienia czy afiliacji. ORCID podnosi widoczność i upowszechnienie dzieła w Sieci, dzięki indeksowaniu w bazach bibliograficznych oraz bazach materiałów recenzowanych tj. Scopus, PBN czy Web of Science.

ORCID – dla kogo

Unikalny identyfikator mogą założyć: pracownicy naukowi i dydaktyczni, doktoranci, studenci oraz osoby publikujące i zainteresowane rozwojem naukowym.

ORCID - instrukcje

Zakładanie konta: https://www.youtube.com/watch?v=SU5Jss0T4G0&feature=youtu.be

Połączenie profilu ORCID – Web of Science https://www.youtube.com/watch?v=RHyY3c6gceQ&feature=youtu.be

Połączenie profilu ORCID z  bazą Scopus: https://www.youtube.com/watch?v=7rfHQl_GzKE&feature=youtu.be

Połączenie profilu ORCID z kontem PBN: 

  1. załóż konto lub zaloguj się w PBN,
  2. kliknij w ikonę znajdującą się obok personaliów użytkownika, w prawym górnym rogu ekranu, a później w zakładkę „Twoje konto”,
  3. wybierz „stwórz lub podłącz swój ORCID ID”,
  4. załóż konto lub zaloguj się w ORCID,
  5. tu następuje powiązanie kont – w sekcji „Profile autora” (w oknie „POL-on”) wpisz swój numer PESEL, a następnie wybierz „podłącz identyfikator POL-on”.

 

MINSW zaleca powiązanie ORCID z profilem autora w bazie PBN i POL-ON

Osoby posiadające konto w systemie PBN może zalogować się do nowej aplikacji
i w panelu „Twoje Konto” dokonać powiązania swojego konta z numerem ORCID 

Krok po kroku:

1. Zaloguj się / zarejestruj na portalu PBN https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/landing#

2. W prawym górnym rogu z rozwijanego menu (trójkąt przy nazwisku) wybierz "Twoje konto"

3. Zjedź na dół strony

4. Pod wyrazem POL-on wpisz nr PESEL i kliknij "podłącz identyfikator POL-on"

5. Kliknij "Stwórz lub podłącz swój ORCID ID"

6. Zostaniesz przeniesiony na stronę logowania do ORCID - zaloguj się

7. Potwierdź kliknięciem autoryzację dla PBN

Powiązanie konta PBN z osobą w bazie autorów systemu POL-on : 

https://polon.nauka.gov.pl/help_pbn/doku.php/opis_klasycznej_aplikacji/pbn_r/powiazanie_konta_z_polon