Zasady recenzowania nadesłanych artykułów i publikacji

Redakcja „Asclepius - Zeszyty naukowe WSPS” informuje, że recenzenci po wyznaczeniu i przyjęciu zlecenia, zobowiązani są do rzetelnego i sumiennego jej wykonania. Do obowiązku recenzenta należy sporządzenie protokołu recenzyjnego (plik1) i terminowe jego wysłanie na adres Redakcji bądź bezpośrednio do Sekretarza Redakcji. Procedura recenzowania publikacji w czasopiśmie Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego ustalana jest w oparciu o standardy wyznaczone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego tj. „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” (Warszawa 2011).

Szczegółowy schemat i proces recenzji przebiega w sposób następujący:

  1. Nadesłane artykuły i publikacje poddawane są wstępnym oględzinom pod kątem merytorycznym, metodologicznym i pojęciowym. Oceny nadesłanego artykułu dokonuje wybrany redaktor tematyczny, przydzielony zgodnie z tematyką artykułu, kompetencjami i kwalifikacjami naukowymi.
  2. Przyjęte teksty, w ramach dalszego procedowania, zostają rozesłane dwóm niezależnym recenzentom spoza Redakcji i spoza Uczelni.
  3. Rozesłane teksty podlegają klasycznej ocenie prac naukowych tj. „double-blind review”. Recenzenci nie wiedzą, czyją pracę, artykuł oceniają.
  4. Recenzenci otrzymują lub deklarują (w zależności od uprzednio zawartej umowy) termin realizacji wykonania zadania.
  5. Recenzenci wypełniają arkusz /formularz recenzji/ i odsyłają go w formie elektronicznej lub dostarczają go w formacie papierowym do Redakcji