Jednym z elementów sprzyjających rozwojowi nauki jest poszanowanie do obowiązujących procedur związanych z recenzowaniem złożonych materiałów, tym samym przyczyniając się do możliwości indeksowania przez bazy bibliograficzno-bibliometryczne.

Wdrożone procedury recenzowania zgodne są w zaleceniami  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowanymi w formie broszury Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce (link powyżej).

Pracownik naukowy lub naukowo-dydaktyczny przyczyniając się do rozwoju nauki poprzez upowszechnianie efektów swoich badań w postaci publikacji posiada wiedzę o konieczności poddania się procedurze recenzowania tekstów naukowych przyjętej w Wydawnictwie Naukowym WSPS.
Po wstępnej analizie zgodności złożonego tekstu z profilem Wydawnictwa Naukowego WSPS i z wymaganiami redakcyjnymi stawianymi AUTOROM, materiał zostaje przekazany do specjalisty w danej dziedzinie - jednego z trzech proponowanych recenzentów, spoza podstawowej jednostki naukowej autora.    

WAŻNE:

Teksty nie spełniające standardów pracy naukowej i nie wpisujące się w profil Wydawnictwa Naukowego WSPS będą zwracane autorom wraz z informacją uzasadniającą podjętą decyzję. 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PROCEDURY RECENZOWANIA

 • Każda recenzja powinna mieć formę pisemną i powinna zostać złożona na formularzy obowiązującym w Wydawnictwie Naukowym WSPS (Formularz recenzji - dokumenty wewnętrzne WN).
 • Recenzja powinna odnosić się do wszystkich części przygotowanego szablonu i powinna zawierać rzeczowe i merytoryczne uzasadnienie przeznaczenia ocenianego tekstu.
 • Czas wykonania recenzji nie powinien przekroczyć 8 tygodni.
 • WN WSPS przekazuje otrzymane recenzje autorom w celu ustosunkowania się do opinii recenzenta. W przypadku konieczności dokonania zmian i poprawy recenzowanego tekstu autorzy zobowiązani są do  ponownego złożenia poprawionego tekstu w terminie 30 dni od momentu otrzymania recenzji.
 • Jeśli recenzent wyraźnie podkreślił konieczność wprowadzenia zmian redakcyjnych ma prawo wnioskować o ponowne przesłanie pierwotnie recenzowanego tekstu w celu dokonania poprawności wprowadzonych zmian.
 • Jeśli autor nie zgadza się z uwagami recenzenta tekst przesyłany jest do dodatkowej, niezależnej recenzji. Ostateczna decyzja jest konsultowana z Radą Wydawniczą.
 • Recenzja powinna być wykonana przez samodzielnego pracownika naukowego, czyli posiadającego co najmniej tytuł doktora habilitowanego. W uzasadnionych przypadkach, z wąskich i specjalistycznych dziedzin lub w przypadku fachowego opracowania praktycznego, recenzja może zostać wykonana u specjalisty legitymującego się tytułem doktora.
 • Recenzent nie może pozostawać w zależności służbowej, osobistej lub rodzinnej z autorem recenzowanej pracy. W związku z tym zaleca się powierzenie recenzji osobom spoza jednostki podstawowej.

RECENZENT JEDNOCZEŚNIE ZOBOWIĄZANY JEST DO:

 1. wydania rzetelnej i obiektywnej opinii ocenianego materiału w kontekście stopnia innowacyjności w spojrzeniu na problematykę zagadnienia, wartości naukowej pracy, stopnia samodzielności – szczególnie w kontekście poszanowana prawa autorskiego (plagiat, autoplagiat);
 2. zachowanie bezstronności i rzetelności w ocenie recenzowanego tekstu – szczególnie w przypadku gdy naukowe przekonania recenzenta są odmienne od opinii autorów;
 3. zachowania poufności na każdym etapie pracy recenzenckiej;
 4. wywiązywanie się z zapisów zawartych w umowie;
 5. wykonanie kompletnej recenzji na przygotowanym formularzu dostarczanym przez Wydawnictwo Naukowe WSPS.