Czas trwania: 4 semestry
Koszt studiów: 1 500 zł semestr

  • Studia kwalifikacyjne z zakresu logopedii ze specjalnością neurologopedyczną w swym programie bazują na szerokim zakresie wiedzy z anatomii i fizjologii człowieka oraz umiejętności postępowania diagnostyczno-terapeutycznego z osobami po uszkodzeniu ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego oraz innymi dysfunkcjami komunikowania się chorego z otoczeniem.
  • W związku z tym studia te kierowane są do absolwentów studiów I i II stopnia kierunków medycznych, filologicznych oraz pedagogicznych.

Realizowany program kształcenia daje kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia z dnia 20.07.2011 r. w sprawie kwalifikacji wymagających od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

  • Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze medycznej i specjalistycznej z zakresu logopedii, absolwenci zdobędą umiejętności w zakresie diagnozowania i klasyfikacji zaburzeń mowy i funkcji językowych. Ponadto, absolwent nabędzie umiejętności w zakresie podstawowych metod i technik badań logopedycznych. Szeroki zakres wiedzy z zakresu anatomii i fizjologii OUN i psychologii oraz psychiatrii oraz podstaw foniatrii stanowi rzetelne przygotowanie absolwenta do pracy w warunkach szpitalnych (oddziały udarowe i rehabilitacyjne) oraz gabinetach logopedycznych, a także placówkach pedagogicznych i poradniach opiekuńczo-pedagogicznych.

Liczba punktów ECTS - 120