fbpx

Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

- Zdrowie Publiczne

zdrowie publiczne   

Rodzaj studiów - studia magisterskie

Tytuł zawodowy - magister zdrowia publicznego
Czas trwania studiów - 4 semestry
Tryb studiów - niestacjonarny

 • Studia II stopnia zdrowia publicznego przygotowują do pracy na stanowiskach wykonawczych i kierowniczych w programach ochrony zdrowia, profilaktyki, a także na stanowiskach administracyjnych w podmiotach leczniczych, placówkach inspekcji sanitarno-epidemiologicznych i jednostkach świadczących usługi zdrowotne.
  • Absolwenci posiadają wielokierunkową wiedzę oraz posiadają umiejętności intelektualnego i praktycznego wykorzystania nabytych efektów kształcenia w obszarze nauk o zdrowiu w specjalnościach poszukiwanych na dynamicznie rozwijającym się rynku: usług medycznych i jednostek administracji ochrony zdrowia.
 • Absolwent zdrowia publicznego studiów II stopnia jest przygotowany do kontynuowania studiów III stopnia.
Absolwenci drugiego stopnia są przygotowani do pracy w:
 • Podmiotach leczniczych tj. placówki ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, szpitale, oddziały dzienne, hospicja, zakłady psychiatryczne, sanatoria, placówki lecznictwa uzdrowiskowego, zakłady opiekuńczo-lecznicze, stacje i punkty krwiodawstwa, zakłady pomocy i opieki społecznej, prywatne kliniki, centra zdrowia i urody;
 • Administracji rządowej (na poziomie centralnym oraz wojewódzkim) oraz samorządowej – Ministerstwie Zdrowia, Urzędach Wojewódzkich, Urzędach Miasta i Gminy w Działach Oświaty Zdrowotnej i Zdrowia, Regionalnych Ośrodkach lub Centrach Zdrowia Publicznego;
 • Sektorze edukacyjnym – szkoły promujące zdrowie, szkoły medyczne, szkolnictwo specjalne, świetlice socjoterapeutyczne; niezbędne są tutaj uprawnienia pedagogiczne;
 • Nadzorze sanitarno-epidemiologicznym – Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w działach promocji zdrowia, higieny komunalnej, żywienia, epidemiologii, transportu, higieny szkolnej;
 • Instytucjach akademickich i badawczych jako wykonawca programów ochrony zdrowia / wykładowca w ramach programów edukacji zdrowotnej;• instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych;
 • Instytucjach działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego;
 • Systemie Ratownictwa Medycznego jako organizatorzy i osoby kierujące;
 • organizacjach pozarządowych: stowarzyszeniach i fundacjach;
 • Branży farmaceutycznej w działach promocji zdrowia przy tworzeniu programów edukacyjnych i profilaktycznych, na stanowiskach przedstawicieli medycznych;
 • Mediach (promocja zdrowia, edukacja prozdrowotna);
 • Zakresie realizacji programów finansowanych ze środków UE, szczególnie dla osób znających języki obce oraz zagadnienia polityki zdrowotnej Unii Europejskiej;
 • Sektorze ubezpieczeń zdrowotnych i zarządzania ryzykiem;
 • zarządzaniu zmianą w procesie przekształceń istniejących podmiotów leczniczych;
 • Doradztwie podmiotom prywatnym, organizacjom i samorządom przy procesach inwestowania w usługi zdrowotne;
 • Działach metodyczno-organizacyjnych placówek i jednostek opieki zdrowotnej;
 • We własnych prywatnych ośrodkach medycznych (salony SPA lub odnowy biologicznej).
Specjalności
 • Manager w ochronie zdrowia.
 • Edukator zdrowia.
 • Medycyna ratunkowa i zarządzanie kryzysowe.
 • Dietetyka i zdrowie 

Wykaz dokumentów wymaganych do przyjęcia na kierunek Zdrowie Publiczne

KIERUNKI Studiów

- Zdrowie Publiczne- Ratownictwo Medyczne- Pielęgniarstwo
„Co by było, gdyby ich nie było ?”