Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22

- Zdrowie Publiczne

zdrowie publiczne   

Rodzaj studiów - studia magisterskie

Tytuł zawodowy - magister zdrowia publicznego
Czas trwania studiów - 4 semestry
Tryb studiów - niestacjonarny

  • Studia II stopnia zdrowia publicznego przygotowują do pracy na stanowiskach wykonawczych i kierowniczych w programach ochrony zdrowia, profilaktyki, a także na stanowiskach administracyjnych w podmiotach leczniczych, placówkach inspekcji sanitarno-epidemiologicznych i jednostkach świadczących usługi zdrowotne.
    • Absolwenci posiadają wielokierunkową wiedzę oraz posiadają umiejętności intelektualnego i praktycznego wykorzystania nabytych efektów kształcenia w obszarze nauk o zdrowiu w specjalnościach poszukiwanych na dynamicznie rozwijającym się rynku: usług medycznych i jednostek administracji ochrony zdrowia.
  • Absolwent zdrowia publicznego studiów II stopnia jest przygotowany do kontynuowania studiów III stopnia.
Absolwenci drugiego stopnia są przygotowani do pracy w:
  • Podmiotach leczniczych tj. placówki ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, szpitale, oddziały dzienne, hospicja, zakłady psychiatryczne, sanatoria, placówki lecznictwa uzdrowiskowego, zakłady opiekuńczo-lecznicze, stacje i punkty krwiodawstwa, zakłady pomocy i opieki społecznej, prywatne kliniki, centra zdrowia i urody;
  • Administracji rządowej (na poziomie centralnym oraz wojewódzkim) oraz samorządowej – Ministerstwie Zdrowia, Urzędach Wojewódzkich, Urzędach Miasta i Gminy w Działach Oświaty Zdrowotnej i Zdrowia, Regionalnych Ośrodkach lub Centrach Zdrowia Publicznego;
  • Sektorze edukacyjnym – szkoły promujące zdrowie, szkoły medyczne, szkolnictwo specjalne, świetlice socjoterapeutyczne; niezbędne są tutaj uprawnienia pedagogiczne;
  • Nadzorze sanitarno-epidemiologicznym – Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w działach promocji zdrowia, higieny komunalnej, żywienia, epidemiologii, transportu, higieny szkolnej;
  • Instytucjach akademickich i badawczych jako wykonawca programów ochrony zdrowia / wykładowca w ramach programów edukacji zdrowotnej;• instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych;
  • Instytucjach działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego;
  • Systemie Ratownictwa Medycznego jako organizatorzy i osoby kierujące;
  • organizacjach pozarządowych: stowarzyszeniach i fundacjach;
  • Branży farmaceutycznej w działach promocji zdrowia przy tworzeniu programów edukacyjnych i profilaktycznych, na stanowiskach przedstawicieli medycznych;
  • Mediach (promocja zdrowia, edukacja prozdrowotna);
  • Zakresie realizacji programów finansowanych ze środków UE, szczególnie dla osób znających języki obce oraz zagadnienia polityki zdrowotnej Unii Europejskiej;
  • Sektorze ubezpieczeń zdrowotnych i zarządzania ryzykiem;
  • zarządzaniu zmianą w procesie przekształceń istniejących podmiotów leczniczych;
  • Doradztwie podmiotom prywatnym, organizacjom i samorządom przy procesach inwestowania w usługi zdrowotne;
  • Działach metodyczno-organizacyjnych placówek i jednostek opieki zdrowotnej;
  • We własnych prywatnych ośrodkach medycznych (salony SPA lub odnowy biologicznej).
Specjalności
  • Manager w ochronie zdrowia.
  • Edukator zdrowia.
  • Medycyna ratunkowa i zarządzanie kryzysowe.
  • Dietetyka i zdrowie 
Wykaz dokumentów wymaganych do przyjęcia na kierunek Zdrowie Publiczne

KIERUNKI Studiów

- Zdrowie Publiczne- Ratownictwo Medyczne- Pielęgniarstwo
 OPINIA STUDENTÓW WSPS