Dokumenty wymagane do przyjęcia na kierunek PIELĘGNIARSTWO studia II stopnia

  • Podanie o przyjęcie na studia - POBIERZ TUTAJ
  • Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
  • Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej - w przypadku nowej matury (oryginał do wglądu)
  • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz kserokopia suplementu (oryginały do wglądu)
  • 4 fotografie o wymiarze 35x45 mm, zgodne z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane imieniem i nazwiskiem na odwrocie
  • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku pielęgniarstwo. Skierowanie można odebrać w Kancelarii WSPS przed zgłoszeniem się na badanie do lekarza medycyny pracy - POBIERZ TUTAJ
  • Oświadczenie - Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO - POBIERZ TUTAJ
  • dowód osobisty do wglądu,
  • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł, (wpłata na konto WSPS 25 1020 2498 0000 8102 0167 2690),
 OPINIA STUDENTÓW WSPS