ZAPYTANIE OFERTOWE - PROGRAM ROZWOJOWY MCSM

FU wiedza eduk rozwoj                                                                                            UE europ fund spolecz

Na przygotowanie programu rozwoju kierunku pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, w ramach projektu pt. „Rozwój jakości kształcenia praktycznego w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego poprzez utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej” w ramach Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nr postępowania: 1/2018/MCSM/POWER 5.3 data: 15 czerwca 2018.

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
ul. Kościelna 6
41-303 Dąbrowa Górnicza

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Przygotowanie programu rozwoju kierunku pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej zgodnie z Rekomendacjami w zakresie opracowania programu rozwojowego przewidującego tworzenie monoprofilowego centrum symulacji medycznej opracowanymi przez Ministerstwo Zdrowia.

Kod CPV 73200000-4 - Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju
Kod CPV 80320000-3 - Usługi edukacji medycznej

3. ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY

Przygotowanie i opracowanie dokumentu w postaci programu rozwoju kierunku pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, celem wdrożenia rozwiązań związanych z utworzeniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej w ramach projektu pt. „Rozwój jakości kształcenia praktycznego w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego poprzez utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej” w ramach Działania 5.3 wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

   Wykonawca będzie w szczególności zobowiązany do: 

 

 • przygotowania i opracowania autorskiego dokumentu w postaci programu rozwoju kierunku pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej. Przez dokument o charakterze autorskim rozumienie się utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994. Nr 24 poz. 83 z późn.zm) nie stanowiący jednocześnie opracowania innego utworu, stworzony indywidualnie dla Zamawiającego,

   

 • przekazania egzemplarza utworu w formie papierowej oraz elektronicznej w formacie pdf oraz word/rtf na rzecz Zamawiającego,

   

 • przeniesienie na Zmawiającego wszelkich majątkowych praw autorskich do wyżej wymienionego utworu oraz umożliwienie korzystania utworu zgodnie z umową, w tym do publikacji, rozpowszechniana utworu, jego opracowywania oraz przedrukowywania itp.

 

Przygotowany Program rozwoju kierunku pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej musi być zgodny z Rekomendacjami w zakresie opracowania programu rozwojowego przewidującego tworzenie monoprofilowego centrum symulacji medycznej opracowanymi przez Ministerstwo Zdrowia. Treść Rekomendacji znajduje się w załączniku nr 4 do niniejszego zapytania. Przygotowanie Programy w sposób niezgodny z w/w Rekomendacjami będzie stanowiło nienależyte wykonanie umowy.

4. ZADANIA PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO

W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może wymagać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

Zamawiający nie jest zobowiązany do uzasadnienia swojej decyzji w przypadku odrzucenia oferty.

Wyniki oceny ofert będą dostępne w jego siedzibie oraz na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający ma obowiązek udostępnić wnioskodawcy protokół postępowania (z wykluczeniem załączników do protokołu).

W przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie, najpóźniej w dniu podpisania umowy na realizacje zamówienia przekażą oni Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

Zakres swiadczenia Wykonawcy wynikajacy z podpisanej umowy, musi być tozsamy z jego zobowiazaniem zawartym w ofercie.

W umowie zostana okreslone strony i przedmiot zamowienia oraz termin realizacji umowy. Umowa bedzie zawierała okreslenie kosztow usługi przygotwania Programu i sposobu zapłaty za realizacje zamowienia.

 

5. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamowienia (umowy) – od dnia podpisania umowy maksymalnie do dnia 31 lipca 2018 roku.
Miejsce realizacji zamówienia – siedziba Zamawiającego tj. Dąbrowa Górnicza, ul. Kościelna 6 oraz siedziba Wykonawcy.

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.  O udzielenie zamowienia ubiegać sie moga Wykonawcy, którzy: 

  • Akceptują tresć zapytania bez zastrzezeń oraz wypełnia i złoza w terminie oferte – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego;
  • Posiadają kwalifikacje wymagane do wykonania zamówienia.
  • Posiadają wiedzę i doświadczenie do prawidłowego wykonania zamówienia.
  • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
  • Gwarantują, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wszelkie wymagane kwalifikacje i doświadczenie wykonania zamówienia.
  • Posiadają udokumentowane doświadczenie w przygotowywaniu programów rozwojowych dla uczelni medycznych, w tym przede wszystkim na kierunkach medycznych, tj. sporządziły co najmniej jeden taki program w okresie ostatnich dwóch lat, lub też uczestniczyły w sporządzaniu takiego programu jako współautor.
  • zobowiążą się do przeniesienia na Zmawiającego wszelkich majątkowych praw autorskich do wyżej wymienionego utworu oraz umożliwienie korzystania utworu zgodnie z umową, w tym do publikacji, rozpowszechniana utworu, jego opracowywania oraz przedrukowywania itp.

2.   Z możliwosci realizacji zamowienia wykluczone sa podmioty powiazane osobowo lub kapitałowo z Zamawiajacym lub z osobami wykonujacymi w imieniu Zamawiajacego czynnosci zwiazane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczegolnosci poprzez:

 • Uczestnictwo w społce jako wspolnik społki cywilnej lub społki osobowej,
 • Posiadanie udziałow lub co najmniej 10% akcji,
 • Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta, pełnomocnika Pozostawanie w zwiazku małzeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, bocznej drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. Ocena spełniania warunkow wymaganych od Wykonawcow zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”, na podstawie analizy złozonych dokumentow.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW

Oswiadczenia i dokumenty, jakie musza przedłozyć Wykonawcy:

 1. Wypełniony formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego; 
 2. Oświadczenie o spełneniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego; 
 3. Oswiadczenie o braku powiazań osobowych i kapitałowych stanowiace załącznik nr 3 do zapytania ofertowego; 
 4. dokumenty potwierdzające kompetencje i doświadczenie wykonwawacy takie jak m.in. dyplomy ukonczenia studiów/kursów w dziedzinach umożłiwjących sporządzanie programów rozwojowych uczelni; 
 5. dokumenty takie jak np. zlecenia, umowy i inne dokumenty potwierdzające doświadczenie w zakresie sporządzania programów rozwojowych dla uczelni, zwłaszcza na kierunkach medycznych, w tym sporządzenie co najmniej jednego takiego programu w okresie ostatniego roku, jako autor lub współautor. 
8. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA

Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia jest złoty polski (PLN).

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 • Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostepne jest w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie www, a także na stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl
 • Wykonawca moze złozyć tylko jedna oferte na dane zamowienie.
 • Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla ktorych Zamawiajacy okreslił wzory w formie załączników, winny być sporzadzone zgodnie z tymi wzorami, co do tresci oraz opisu kolumn i wierszy, musi zawierać cenę brutto sporządzenia programu oraz czas sporządzenia programu liczony w dniach.
 • Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej lub z zachowaniem pod rygorem niewaznosci. w przypadku składania oferty w formie e-maila dokumenty powinny zostać zeskanowane do formatu pdf
 • Każdy dokument składajacy sie na oferte musi być czytelny.
 • Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę.
 • Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę., w przypadku składania oferty w formie e-maila dokumenty powinny zostać zeskanowane do formatu pdf
 • Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
 • W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty, zawierały informacje, stanowiące tajemnicę w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę. Nie mogą stanowić tajemnicy informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności zawartych w ofercie.
 • Ofertę należy składać lub nadsyłać w formie pisemnej w zapieczętowanej kopercie – w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres:

  Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
  ul. Kościelna 6
  41-303 Dąbrowa Górnicza

  Z dopiskiem Oferta - Zapytanie ofertowe nr 1/2018/MCSM/POWER 5.3
  lub w formie e-mailowej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w formacie pdf

 • Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważnosci przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.
 • Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę.

  10. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI
  Osobami uprawnionymi do kontaktowania sie z Wykonawcami i udzielania wyjasnień dotyczących postępowania są: Katarzyna Stanek-Wojdyła specjalista ds. zamowień

  11. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

  1. Oferty nalezy składać siedzibie zamawiajacego, lub przesłać listownie lub e-mailowo w terminie do dnia 22.06.2018 r. 

  2. Oferta otrzymana przez Zamawiajacego po terminie składania ofert, zostanie niezwłocznie zwrocona Wykonawcy bez otwierania. Decydujace znaczenie dla zachowania terminu składania oferty ma data i godzina jej wpływu do Zamawiajacego, a nie data wysłania przesyłki pocztowej lub kurierskiej.

  12. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY
  Kryteria oceny i ich znaczenie (100%=100pkt):
  a) Cena brutto realizacji usługi
  WAGA KRYTERIUM 60 % = 60 pkt
  b) Termin realizacji usługi
  WAGA KRYTERIUM 40%= 40 pkt  13. SPOSÓB OBLICZENIA OFERTY

  Metodologia liczenia punktów w kryterium cena:
  Cena najniższa = max. ilość punktów w kryterium.
  Należy podać łączny koszt usługi brutto.
  Punkty dla pozostałych ofert oblicza się wg wzoru:

  oferta z najniższą ceną / cena badanej oferty X max. ilość punktów w kryterium

  Metodologia liczenia punktów w kryterium czas realizacji:
  Najkrótszy termin realizacji w dniach = max. ilosć punktów w kryterium.
  Należy podać czas realizacji w dniach.
  Punkty dla pozostałych ofert oblicza się wg wzoru:

  oferta z najkrótszym czasem realizacji / czas realziacji badanej oferty X max. ilość punktów w kryterium

  Dodatkowe elementy podlegające ocenie:
  1. Doświadczenie w zakresie przygotowywaniu programów rozwojowych dla uczelni medycznych, w tym przede wszystkim na kierunkach medycznych, tj. sporządziły co najmniej jeden taki program w okresie ostatnich dwóch lat, lub też uczestniczyły w sporządzaniu takiego programu jako współautor.
  2. Wykształcenie odpowiednio umożliwiające sporządzenie programu rozwojowego.

  Kryteria podlegają ocenie na zasadzie spełnia – nie spełnia

  14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym i w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą według kryteriów podanych w punkcie 12 niniejszego zapytania ofertowego.

  Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej oraz siedzibie zamawiającego oraz na stronie www.bazakonurencyjnosci.gov.pl

  Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 7 dni od przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

  W powiadomieniu wysłanym Wykonawcy, którego ofertę wybrano Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

  15. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

  Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

  16. Zakres zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania

  Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej Umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że w zapytaniu ofertowym została przewidziana możliwość dokonania takiej zmiany oraz zostały określone warunki takiej zmiany.

DO POBRANIA
 OPINIA STUDENTÓW WSPS