Ocena nauczycieli akademickich

ZASADY STOSOWANIA „STUDENCKIEJ ANKIETY OCENY DZIAŁALNOŚCI NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO”

  1. Ankiety „Studencka ankieta ocena działalności nauczyciela akademickiego” przeprowadza się wśród studentów każdego kierunku studiów po zakończeniu zajęć w semestrze (najlepiej na początku semestru następnego). Wyjątek stanowi semestr ostatni: wówczas taką ankietę przeprowadza się pod koniec semestru.
  2. Celem ankiety jest poznanie opinii studentów na temat poszczególnych wykładowców, którzy prowadzili z nimi zajęcia w poprzednim semestrze. Celem ankiety jest także ocena procesu dydaktycznego pod względem merytorycznym (ocena poszczególnych przedmiotów). Ankieta swoim zakresem wykracza poza ocenę dydaktyki, z tego też względu jej wyniki powinny być rozpatrywanie tak przez Komisję Dydaktyczną, jak i przez Komisję Jakości Kształcenia.
  3. Z uwagi na konieczność zapewnienia możliwości porównania wyników ankiety w różnych semestrach, dla danego toku studiów należy stosować ten sam wzorzec ankiety (załącznik).
  4. Kryteria (pytania) ankiety można podzielić na trzy grupy:
  • Kryteria dotyczące oceny realizacji przedmiotu pod względem merytorycznym (pytania 1-8),
  • Kryteria dotyczące oceny realizacji przedmiotu pod względem organizacyjnym (pytania 9-10),
  • Kryteria dotyczące oceny cech osobowościowych wykładowcy (pytania 11-15).

 

Ankiety oceniające jakość kształcenia dla studentów

 

Badanie losów absolwentów oraz ankiety oceniające jakość kształcenia dla abolwentów

W  bieżącym roku akademickim zostały przeprowadzone szkolenia z zakresu: autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej, planowanie i zarządzanie czasem, zarządzanie stresem. Dodatkowo, zebrano grupę 14 studentów zainteresowanych otrzymaniem wsparcia psychologicznego, co ściśle wiąże się z reprezentowanymi zawodami, mocno obciążonymi ryzykiem wypalenia zawodowego.

W związku z działalnością prowadzoną przez Akademickie Biuro Karier wśród studentów studiów I stopnia oraz II stopnia prowadzony jest Monitoring Losów Zawodowych Absolwentów, a wyniki ankiety umożliwiają poznanie spojrzenia absolwentów na wpływ studiów na życie zawodowe oraz jakość kształcenia i wybraną ścieżkę rozwoju zawodowego.

W ankiecie za rok 2022/2023 daje się zauważyć, iż studenci w toku studiów najsilniej wykształcili umiejętność pracy zespołowej i nastawienie na ciągły rozwój.

Jeśli chodzi o zdobytą wiedzę i umiejętności, to korzysta z niej w swojej pracy 88% ankietowanych. Ma to szczególne znaczenie, w kontekście wyników ankiety, jeśli chodzi o rozwój kariery zawodowej – 94% ankietowanych absolwentów deklarowało zatrudnienie na postawie umowy o pracę lub zlecenie. Absolwenci pracujący znaleźli lub zmienili pracę i status zawodowy jeszcze w trakcie studiów. 6% absolwentów jest w trakcie zmiany lub poszukiwania pracy, ponieważ pracuje w innym zawodzie.    
W przypadku praktyk zawodowych, gdzie 87% absolwentów uważa, iż ich realizacja przebiega dobrze lub zadowalająco. Natomiast 43% ankietowanych uważa, że mimo wszystko powinny zostać wprowadzone zmiany dotyczące przede wszystkim zmniejszenia liczby godzin, dla osób pracujących w branży i posiadających spore doświadczenie zawodowe

Znajomość języków obcych była wskazana, jako jedna z kluczowych kompetencji na rynku pracy. Co istotne, 31% procent ankietowanych wskazało na potrzebę rozszerzenia zajęć językowych, ze względu na potrzeby rynku pracy.

Wśród ankietowanych 81% planuje uzupełniać swoje kwalifikacje, poprzez uczestnictwo w kursach specjalizacyjnych lub podjęcie studiów podyplomowych.

Na uwagę zasługuje też wysoka świadomość absolwentów jeśli chodzi o wymogi współczesnego rynku pracy. 62% ankietowanych uważa za niezwykle istotne posiadanie doświadczenia praktycznego, a 50% wskazuje na istotną rolę kształcenia ustawicznego.

Głównym celem Monitorowania Losów Zawodowych Absolwentów jest poznanie opinii studentów kończących edukację na temat jakości kształcenia oraz ich sytuacji na rynku pracy.
Analizując złożone ankiety możemy zaobserwować wysoki poziom zadowolenia studentów z jakości prowadzonych zajęć, jak również ich płynne wchodzenie w rynek pracy. Co więcej, daje się zauważyć wysoką świadomość potrzeby ustawicznego kształcenia w zakresie języków obcych oraz specjalizacji i dokształcania w zawodzie.

pdfwyniki_ankiet_abs_dg-1.pdf842.16 KB

EKONOMICZNE LOSY ABSOLWENTÓW 

pdfpiel-studia-I-stopnia_praca-a-dalsze-studia.pdf635.14 KB 

pdfpiel-studia-I-stopnia_doswiadczenie-pracy-przed-dyplomem-a-sytuacja-zwodowa-po-dyplomie.pdf638.75 KB

pdfpiel-studia-I-stopnia_poszukiwanie-pracy-i-bezrobocie.pdf672.16 KB

pdfpiel-studia-I-stopnia_praca-a-miejsce-zamieszkania.pdf639.63 KB

pdfpiel-studia-I-stopnia_wynagrodzenia.pdf665.95 KB

pdfpiel-II-stopnia_praca-a-dalsze-studia.pdf634.48 KB

pdfpiel-II-stopnia_praca-a-miejsce-zamieszkania.pdf639.68 KB

pdfpiel-studia-II-stopnia_doswiadczenie-pracy.pdf638.98 KB

pdfpiel-studia-II-stopnia_poszukiwanie-pracy-i-bezrobocie.pdf671.06 KB

pdfpiel-studia-II-stopnia_wynagrodzenia.pdf665.89 KB

pdfratownictwo-med_doswiadczenie-pracy-przed-dyplomem-a-sytuacja-zwodowa-po-dyplomie.pdf638.04 KB

pdfratownictwo-med_praca-a-dalsze-studia.pdf634.51 KB

pdfratownictwo-med_praca-a-miejsce-zamieszkania.pdf638.71 KB

pdfratownictwo-med_poszukiwanie-pracy-i-bezrobocie.pdf671.16 KB

pdfratownictwo-med_wynagrodzenia.pdf655.1 KB