O WYDAWNICTWIE

Wydawnictwo Naukowe WSPS w Dąbrowie Górniczej prowadzi są działalność od momentu powstania Uczelni w 2003 roku.

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe- na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086) Wydawnictwo Naukowe WSPS znajduje się na pozycji 709 – POZIOM I – 80 pkt.

https://www.gov.pl/web/nauka/wykaz-wydawnictw-publikujacych-recenzowane-monografie-naukowe

Misją Wydawnictwa Naukowego WSPS jest upowszechnianie wyników badań i osiągnięć naukowo-badawczych z zachowaniem wysokich standardów merytorycznych i etycznych oraz redakcyjnych.
Wydawnictwo Naukowe WSPS służy tym samym pracownikom naukowym, dydaktycznym oraz studentom, jako kanał umożliwiający udostępnianie społeczności naukowej innowacyjnego spojrzenia na rozwiązania praktyczne i merytoryczne wypracowane w ramach prowadzonych badań.
Warunkiem dopuszczenia pracy badacza do publikacji jest uzyskanie co najmniej jednej pozytywnej oceny niezależnego recenzenta, będącego specjalistą w określonej dziedzinie.

Profil naukowy Wydawnictwa Naukowego odpowiada dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu zdefiniowanej w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych co ma poparcie w prowadzonych  kierunkach studiów prowadzonych w Uczelni, do których należą: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne oraz zdrowie publiczne.
Jednocześnie ze względu na ścisłe powiązanie powyższej dziedziny z dziedziną nauk społecznych, Wydawnictwo Naukowe publikuje również prace związane z powyższym, szczególnie istotne dla kształtowania umiejętności praktycznych w kontekście tworzenia współpracy w otoczeniu społeczno-gospodarczym. 

 

Wydawnictwo Naukowe WSPS podlega obowiązkowi dotyczącego polskich wydawców, obligującemu do przekazywania egzemplarza obowiązkowego na mocy „Ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych” z 7.11.1996 r. (Dz. U. 1996, Nr 152, poz. 722) i z „Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu ich przekazywania”   (Dz. U. 1997, Nr 29, poz.161), oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu i ich przekazywania.

 

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

Koncepcja otwartej nauki jest nam niezwykle bliska, w związku z czym sukcesywnie staramy się udostępniać w ramach wolnych licencji publikacje wydane nakładem Wydawnictwa Naukowego WSPS.

Wydawnictwo Naukowe WSPS  prowadzi działalność koncentrującą się na:

 1. koordynowaniu działalności wydawniczej inspirowanej pracami naukowo-badawczymi prowadzonymi przez pracowników Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego;
 2. organizacji procesu wydawniczego obejmującego: współpracę z autorami i recenzentami, współpracę z podmiotem zewnętrznym realizującym usługi redakcyjne, korektorskie i drukarskie;
 3. współpracę z jednostkami naukowymi i administracyjnymi WSPS;
 4. wdrożeniu procedur mających na celu usprawnienie nadzoru merytorycznego nad wydawanymi publikacjami, archiwizowanie, udostępnianie i ich dystrybucję;
 5. wdrożeniu procedur zapewniających sprawną obsługę administracyjną i finansową WN WSPS;
 6. wszelkie inne prace związane z płynnym i rzetelnym funkcjonowaniem Wydawnictwa Naukowego.

Obowiązujące procedury wydawnicze:

 1. Pracownik chcący zgłosić publikację do wydania powinien złożyć kompletnie wypełniony wniosek „Zgłoszenie propozycji wydawniczej”.
 2. Wniosek powinien uwzględniać źródło finansowania wydania – zaopiniowany przez Dyrektora Wydawnictwa Naukowego i Biblioteki w porozumieniu z Kanclerzem i kwesturą WSPS.
 3. Wniosek następnie zostaje zaopiniowany przez wyznaczone osoby tj. Rektora lub osoby przez niego wyznaczone – zgoda musi być jednoznacznie zawarta na formularzu.
 4. Publikacja zgłoszona jako propozycja wydawnicza musi spełniać wymogi celowości, etyki, naukowości oraz ujednolicenia redakcyjnego.
 5. Osobą odpowiedzialną za spełnienie wymagań zakwalifikowania pracy jako monografia naukowa lub rozdział (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 22 lutego 2019 r.  w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej § 9 i § 10) jest autor i redaktor publikacji.
 6. W Wydawnictwie Naukowym obowiązują stosowne umowy oraz procedury regulujące porządek prowadzonych działań.
 7. Dzieło przekazane do WN WSPS oceniane jest pod kątem uwzględnienia wytycznych technicznych – redakcyjnych oraz merytorycznych, a następnie zostaje skierowane do niezależnej recenzji.
 8. Dokument po recenzji przekazany jest do naniesienia ewentualnych uwag a następnie przesłany zostaje do jednostki realizującej zlecenie wydawnicze, w którym zawarta jest korekta językowa, skład i opracowanie graficzne, projekt okładki oraz druk.
 9. Wersja przekazana do WN WSPS po uwzględnieniu sugestii recenzenta stanowi ostateczną wersję pracy i zostaje przekazana do składu – nie ma już możliwości jej edycji i wprowadzania dodatkowych uwag lub wniosków.
 10. Autor/autorzy/ redaktor  uczestniczy w procesie wydawniczym i posiada możliwość zgłaszania sugestii związanych z layoutem oraz obowiązek zatwierdzenia ostatecznej wersji pracy.
 11. W momencie pisemnego potwierdzenia akceptacji pracy przez autora/autorów/redaktora ustaje możliwość dokonywania zmian w tekście. W wyjątkowych sytuacjach – z odpowiednim uzasadnieniem – Dyrektor Wydawnictwa Naukowego i Biblioteki może podjąć inną decyzję.
 12. Standardowo wielkość nakładu ustala się w granicach od 100 do 300 egzemplarzy.
 13. Termin wydania książki w zależności od objętości, jakości jej przygotowania przez autora i stopnia skomplikowania wynosi do 6 miesięcy od momentu złożenia książki po recenzji – termin ten jest ustalany indywidulanie przy uwzględnieniu wpływu czynników niezależnych.
 14. Zasady wydania książki są określone w umowie autorskiej, przy czym Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do ostatecznych decyzji w kwestii rozwiązań typograficznych, projekcie graficznym oraz odpowiada za poprawki edytorskie.
 15. Wydawnictwo Naukowe przy współpracy z Biblioteką rozsyła egzemplarze obowiązkowe, autorskie oraz promocyjne w ramach wymiany bibliotecznej.