Rodzaj studiów - studia magisterskie,
Tytuł zawodowy - magister zdrowia publicznego,
Czas trwania studiów - 4 semestry
Tryb studiów - niestacjonarny.

zdrowie publiczne

Rodzaj studiów - studia magisterskie,
Tytuł zawodowy - magister zdrowia publicznego,
Czas trwania studiów - 4 semestry
Tryb studiów - niestacjonarny.

zdrowie publiczne

STUDENCI KIERUNKU ZDROWIE PUBLICZNE

 • Studia II stopnia zdrowia publicznego przygotowują do pracy na stanowiskach wykonawczych i kierowniczych w programach ochrony zdrowia, profilaktyki, a także na stanowiskach administracyjnych w podmiotach leczniczych, placówkach inspekcji sanitarno-epidemiologicznych i jednostkach świadczących usługi zdrowotne.
 • Absolwenci posiadają wielokierunkową wiedzę oraz posiadają umiejętności intelektualnego i praktycznego wykorzystania nabytych efektów kształcenia w obszarze nauk o zdrowiu w specjalnościach poszukiwanych na dynamicznie rozwijającym się rynku: usług medycznych i jednostek administracji ochrony zdrowia.
 • Absolwent zdrowia publicznego studiów II stopnia jest przygotowany do kontynuowania studiów III stopnia.

ABSOLWENT

ABSOLWENCI DRUGIEGO STOPNIA SĄ PRZYGOTOWANI DO PRACY W:

 • Podmiotach leczniczych tj. placówki ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, szpitale, oddziały dzienne, hospicja, zakłady psychiatryczne, sanatoria, placówki lecznictwa uzdrowiskowego, zakłady opiekuńczo-lecznicze, stacje i punkty krwiodawstwa, zakłady pomocy i opieki społecznej, prywatne kliniki, centra zdrowia i urody;
 • Administracji rządowej (na poziomie centralnym oraz wojewódzkim) oraz samorządowej – Ministerstwie Zdrowia, Urzędach Wojewódzkich, Urzędach Miasta i Gminy w Działach Oświaty Zdrowotnej i Zdrowia, Regionalnych Ośrodkach lub Centrach Zdrowia Publicznego;
 • Sektorze edukacyjnym – szkoły promujące zdrowie, szkoły medyczne, szkolnictwo specjalne, świetlice socjoterapeutyczne; niezbędne są tutaj uprawnienia pedagogiczne;
 • Nadzorze sanitarno-epidemiologicznym – Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w działach promocji zdrowia, higieny komunalnej, żywienia, epidemiologii, transportu, higieny szkolnej;
 • Instytucjach akademickich i badawczych jako wykonawca programów ochrony zdrowia / wykładowca w ramach programów edukacji zdrowotnej;• instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych;
 • Instytucjach działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego;
 • Systemie Ratownictwa Medycznego jako organizatorzy i osoby kierujące;
 • Organizacjach pozarządowych: stowarzyszeniach i fundacjach;
 • Branży farmaceutycznej w działach promocji zdrowia przy tworzeniu programów edukacyjnych i profilaktycznych, na stanowiskach przedstawicieli medycznych;
 • Mediach (promocja zdrowia, edukacja prozdrowotna);
 • Zakresie realizacji programów finansowanych ze środków UE, szczególnie dla osób znających języki obce oraz zagadnienia polityki zdrowotnej Unii Europejskiej;
 • Sektorze ubezpieczeń zdrowotnych i zarządzania ryzykiem;
 • Zarządzaniu zmianą w procesie przekształceń istniejących podmiotów leczniczych;
 • Doradztwie podmiotom prywatnym, organizacjom i samorządom przy procesach inwestowania w usługi zdrowotne;
 • Działach metodyczno-organizacyjnych placówek i jednostek opieki zdrowotnej;
 • We własnych prywatnych ośrodkach medycznych (salony SPA lub odnowy biologicznej).

SPECJALNOŚCI

SPECJALNOŚCI

 • Manager w ochronie zdrowia.
 • Edukator zdrowia.
 • Medycyna ratunkowa i zarządzanie kryzysowe.
 • Dietetyka i zdrowie

WYMAGADNE DOKUMENTY DO PRZYJĘCIA NA STUDIA

 • pdfPodanie o przyjęcie na studia241.96 KB
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu) lub świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą kraju przetłumaczonego na język polski przez tłumacza przysięgłego (zalegalizowane i opatrzone apostille),
 • Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej w przypadku nowej matury (oryginał do wglądu),
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz suplementu (oryginały do wglądu) – w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia,
 • Kserokopia suplementu do dyplomu ukończenia studiów I stopnia (wszystkie strony) – w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia
 • 1 aktualna fotografia formatu 35x45mm zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • Zdjęcie w formie elektronicznej zapisane na płycie CD/DVD w formacie JPG o wymiarach 236x295 pikseli, rozdzielczość 300 piks/cal (identyczne ze zdjęciem w formie papierowej),
 • Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku. Skierowanie można odebrać w Kancelarii WSPS przed zgłoszeniem się na badanie do lekarza medycyny pracy - pdfSkierowanie - Zdrowie Publiczne 154 KB
 • pdfKlauzula RODO201.93 KB
 • Kserokopia dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego - w przypadku obcokrajowca,
 • Dowód wpłaty opłaty w wysokości 107 zł (opłata rekrutacyjna: 85 zł + opłata za legitymację studencką: 22 zł) - nr konta: 25 1020 2498 0000 8102 0167 2690.

pdfuchwala-rekrutacyjna.pdf584.99 KB