Dlaczego warto studiować bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe ?

Obecna sytuacja geopolityczna powoduje, iż musimy być przygotowani na różne zagrożenia. Terroryzm nie jest już jedyną formą zagrożenia dla krajów europejskich. Konflikty zbrojne oraz klęski żywiołowe i humanitarne stają się dodatkowymi zagrożeniami dla ludności. Tworzenie spójnego systemu przewidywania, przeciwdziałania oraz eliminacji zagrożeń staje się podstawą bezpiecznego funkcjonowania społeczeństw. Poczucie bezpieczeństwa wynika z świadomości, iż posiadamy dobre relacje pomiędzy organami administracji rządowej, wojewódzkiej i samorządowej. Jest to możliwe tylko dzięki odpowiedzialnej i rzetelnej pracy fachowców wykształconych w tym zakresie.

Cel studiów:

Najważniejszym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Absolwent studiów nabędzie wiedzę i umiejętności monitorowania i diagnozowania zagrożeń, sytuacji kryzysowych w życiu społeczno-politycznym na różnych szczeblach, kreowania polityki bezpieczeństwa i porządku publicznego, normalizowania sytuacji po wydarzeniach kryzysowych, umiejętności tworzenia zintegrowanych programów zarządzania na wypadek sytuacji kryzysowych. Szczególny nacisk kładziemy również na kwestie związane z ratownictwem medycznym oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Studia podyplomowe z zakresu zarządzania kryzysowego trwają dwa semestry. Łączna ilość godzin w toku studiów to 295 godzin dydaktycznych. Zajęcia organizowane są w dogodnych dla słuchaczy terminach – zjazdy w co drugi lub co trzeci weekend (piątek od godzin popołudnowych, sobota i niedziela – od godz. 8.00 do ok. godz. 16.00).

Kadra:

Zajęcia edukacyjne prowadzą wybitni wykładowcy na co dzień zajmujący się zarządzaniem kryzysowym, bezpieczeństwem narodowym, obronnością, ratownictwem górskim, ratownictwem wodnym, ratownictwem medycznym oraz szeroko pojętym prawem.
Adresaci studiów podyplomowych:

Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni (posiadających dyplom co najmniej licencjata).

Program kształcenia:

 • Współczesne problemy bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo narodowe - wybrane problemy
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe - wybrane problemy
 • System bezpieczeństwa publicznego RP
 • Obrona cywilna z elementami planowania cywilnego
 • Międzynarodowe instytucje bezpieczeństwa
 • Podstawy zarządzania kryzysowego
 • Organizacja i funkcjonowanie centrum zarządzania kryzysowego
 • Rozpoznawanie i prognozowanie zagrożeń. Konflikty społeczne. Terroryzm międzynarodowy.
 • Technologiczne aspekty bezpieczeństwa: systemy informatyczne w zarządzaniu kryzysowym
 • Współpraca wojskowo-cywilna
 • Podstawy prawne bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
 • Zabezpieczenie logistyczne akcji ratunkowych i organizacja pomocy humanitarnej
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w placówkach ochrony zdrowia
 • Elementy pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego
 • Komunikacja interpersonalna
 • Praktyka w centrum zarządzania kryzysowego

Baza dydaktyczno-naukowa

Zajęcia prowadzone są w :

 • komfortowych salach budynku numer 1 i 2 WSPS w Dąbrowie Górniczej wyposażonych w sprzęt audiowizualny,
 • salach do prowadzenia symulacji medycznej – zajęcia z podstaw pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego,
 • wizyty w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Stacji Pogotowia Ratunkowego, Policji i Straży Pożarnej.

Uzyskane kwalifikacje:

Absolwent może podjąć pracę na stanowiskach kierowniczych, eksperckich, doradczych w administracji państwowej i samorządowej związanych z bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym.

Dodatkowe korzyści wynikające ze studiów:

WSPS jest pierwszą uczelnią niepubliczną w Polsce, która posiada własne Centrum Symulacji Medycznej wyposażone w wysokiej jakości fantomy do prowadzenia scenariuszy związanych ze stanami zagrożenia życia.

Słuchacze studiów podyplomowych kierunku Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe, otrzymają zaświadczenia MEN potwierdzające odbycie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, które akceptowane są przez Państwową Inspekcję Pracy.

Warunki ukończenia studiów:

 • uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów zgodnie z planem studiów,
 • pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego.

Rekrutacja:

 • Podanie o przyjęcie na studia
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
 • Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
 • Zdjęcia w formacie 35mm x 45 mm (2 szt.),
 • Dowód wpłaty opłaty wpisowej w wysokości 200 zł (opłaty można wnosić w kasie uczelni lub na konto nr 25 1020 2498 0000 8102 0167 2690). Wpisowe odliczane jest od czesnego w pierwszym semestrze.

Opłaty za studia:

Cena – 1300 zł (semestr),
1100 zł - DLA ABSOLWENTÓW LUB STUDENTÓW WSPS

KONTAKT

Biuro Rekrutacji - Wydział Społeczno-Medyczny w Dąbrowie Górniczej
ul. Kościelna 6
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel.: 32 264 74 75 wew. 21 lub 28
Pokój nr 16 (I piętro)
e-mail: