Czas trwania studiów: 2 semestry (350 godzin)
Koszt studiów: 1500 zł za semestr dla studentów i absolwentów WSPS, 1700 zł za semestr dla pozostałych osób

Sylwetka absolwenta:

Absolwent tych studiów podyplomowych jest przygotowany do pełnienia nadzoru sanitarno-epidemiologicznego. Posiadając głęboką wiedzą specjalistyczną z zakresu wirusologii, parazytologii, immunologii, mikrobiologii, chorób zakaźnych oraz toksykologii, a także epidemiologii, prowadzić nadzór nad bezpieczeństwem produkcji żywności, prowadzić badania epidemiologiczne (opisowe, analityczne i eksperymentalne). Absolwent będzie także dysponować wiedzą z zakresu organizacji i funkcjonowania służb sanitarno-epidemiologicznych w Polsce oraz wybranych krajach europejskich, będzie umieć zorganizować pomoc medyczną w przypadku wystąpienia epidemii, a także znać zabezpieczenia sanitarne granicy między Polską a krajami nie należącymi do Unii Europejskiej.

ABSOLWENT BĘDZIE UMIEĆ PROWADZIĆ NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY W:

  • różnego rodzaju placówkach ochrony zdrowia (szpitalach, oddziałach dializ, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, sanatoriach i prewentoriach, hospicjach stacjonarnych, przychodniach, ośrodkach zdrowia i przychodniach, stacjach pogotowia ratunkowego, medycznych laboratoriach diagnostycznych, zakładach rehabilitacji leczniczej),
  • placówkach edukacyjnych (żłobki, przedszkola, szkoły),
  • zakładach pracy (zakłady produkcji żywności, wytwórnie i miejsca obrotu przedmiotami użytku, obiekty produkcji, konfekcjonowania i obrotu kosmetykami, obiekty obrotu żywnością, środki transportu żywności, zakłady żywienia zbiorowego),
  • zakładach użyteczności publicznej (domy pomocy społecznej, noclegownie, ustępy publiczne, obiekty świadczące usługi hotelarskie, zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu, odnowy biologicznej, obiekty komunikacji publicznej, przejścia graniczne, tereny rekreacyjne).

ABSOLWENT OPANUJE TAKŻE WIEDZĘ Z ZAKRESU PROWADZENIA DOCHODZENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO W ZWIĄZKU Z:

  • wystąpieniem przypadków chorób zakaźnych (w tym chorób tropikalnych),
  • chorobą zawodową,
  • zatruciami pokarmowymi,
  • pojawiającymi się chorobami o nieznanej etiologii,
  • skażeniami środowiska naturalnego.

Absolwent tych studiów podyplomowych może podjąć pracę w stacjach sanitarno-epidemiologicznych oraz we wszystkich wymienionych wyżej placówkach, w których sprawy sanitarno-epidemiologiczne mają zasadnicze znaczenie.