MONOPROFILOWE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ

Moprofilowe Centrum Symulacji Medycznej wspiera kształcenie studentów na kierunku Pielęgniarstwo. Umożliwia w warunkach symulowanych na ćwiczenie w jednakowych, powtarzalnych i kontrolowanych warunkach klinicznych postępowania w sytuacjach trudnych i rzadko spotykanych. Wspomaga kształtowanie i doskonalenie umiejętności praktycznych w wybranych sytuacjach klinicznych, nauki i doskonalenia prowadzenia procesu diagnostyczno-terapeutycznego z wykorzystaniem symulowanych scenariuszy klinicznych w warunkach odzwierciedlających oddział szpitalny.

Studenci kierunku Pielęgniarstwo zdobywają umiejętności udzielania pomocy medycznej w warunkach rzeczywistości wirtualnej, na specjalistycznych symulatorach medycznych, fantomach oraz trenażerach. Nowoczesne symulatory medyczne wiernie odzwierciedlają reakcje i zachowania pacjentów. Wszystko po to, aby studenci przed wejściem na oddział szpitalny mogli sprawdzić w bezpiecznych warunkach, czy są odpowiednio pod względem merytorycznym i praktycznym przygotowani do pracy z prawdziwymi pacjentami.

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej WSPS wiernie odzwierciedla sale szpitalne, w których jest wszystko, z wyjątkiem prawdziwych pacjentów. Podczas zajęć studenci ćwiczą z fantomami w oparciu o scenariusze zajęć przygotowywane będą przez pracowników akademickich, którzy podczas symulacji będą obserwować pracę i zachowania studentów zza lustra weneckiego.

Scenariusze to rzeczywiste sytuacje, z którymi studenci mogą się spotkać w pracy. Podczas zajęć może dojść np. do zatrzymania akcji serca lub mogą pojawić się objawy np. padaczki. Studenci muszą szybko zareagować na sytuację zagrażającą życiu pacjenta. Ich działanie zostanie zarejestrowane, dzięki czemu później, będą mogli je przeanalizować ocenić i wyciągnąć wnioski. W ten sposób nauczą się podejmować decyzje w stresujących sytuacjach zanim zaczną pracować z pacjentami.

Do podstawowych zadań centrum symulacji należy:

 • nauka i doskonalenie umiejętności miękkich: planowanie i przewidywanie rozwoju sytuacji, podejmowanie właściwych decyzji, komunikacja werbalna i pozawerbalna z pacjentem jego rodziną oraz zespołem wielospecjalistycznym, przydzielanie i koordynacja zadań, właściwe wykorzystanie dostępnych sił i środków, zapobieganie zdarzeniom niepożądanym,
 • nauka i doskonalenie prowadzenia procesu diagnostyczno-terapeutycznego z wykorzystaniem symulowanych scenariuszy klinicznych w warunkach przypominających oddział szpitalny z wykorzystaniem zaawansowanego symulatora pacjenta bądź pacjenta standaryzowanego,
 • nauka umiejętności technicznych z wykorzystaniem trenażerów prostych i zaawansowanych, np. cewnikowanie pęcherza moczowego, uzyskiwanie dostępów donaczyniowych, symulacja laparoskopii,
 • nauka umiejętności technicznych z udziałem pacjentów standaryzowanych, np. zbieranie wywiadu, badanie fizykalne, komunikacja z pacjentem i jego rodziną”.

Dzięki zajęciom w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej Studenci mają zapewnione:

 • Praktyczną naukę zawodu na zasadzie symulacji ( bez ryzyka dla pacjenta)
 • Doskonale wyposażone pracownie
 • Najwyższej jakości sprzęt
 • Pozyskanie unikalnych umiejętności w zakresie wykonywania czynności medycznych
 • Samodoskonalenie
 • Pewność swoich umiejętności po ukończeniu studiów

Pracownie dydaktyczne w ramach MCSM:

 • sala opieki pielęgniarskiej wysokiej wierności z pomieszczeniem kontrolnym,
 • sala symulacji z zakresu ALS1 i BLS2,
 • sala umiejętności technicznych,
 • sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich
 • sala do egzaminu OSCE

Wyposażenie MCSM to m.in:

Sala opieki pielęgniarskiej wysokiej wierności (sala przeznaczona do prowadzenia symulowanych scenariuszy klinicznych w warunkach zbliżonych do tych jakie panują w szpitalu):

 • wysokiej klasy symulator pacjenta dorosłego,
 • wysokiej klasy symulator dziecka,
 • wysokiej klasy symulator niemowlęcia,
 • stanowisko sterowania,
 • łóżko na stanowisko intensywnej terapii,
 • wózek reanimacyjny dla dzieci z wyposażeniem,
 • inkubator otwarty,
 • wózek reanimacyjny z wyposażeniem,
 • defibrylator manualny z funkcją AED,
 • panel medyczny z doprowadzonymi wybranymi mediami,
 • pompa strzykawkowa,
 • pompa infuzyjna objętościowa,
 • respirator,
 • ssak próżniowy lub elektryczny,
 • zestaw drobnego sprzętu medycznego,
 • zestaw mebli medycznych,
 • zestaw wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego.

Pomieszczenie kontrolne – sterownia (pomieszczenie umożliwiające osobom prowadzącym sesje symulacyjne kontrolę działania symulatora, kontrolę systemu audio-video, bezpośrednią obserwację ćwiczących, komunikację z ćwiczącymi, zapis i archiwizację plików debriefingu oraz odtworzenie zapisu debriefingu na sali symulacyjnej):

 • zestaw wyposażenia pomieszczenia kontrolnego
 • zestaw wyposażenia biurowego

Sala symulacji BLS (ang. Basic Life Support, sala wyposażona w sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć z zakresu podstawowej resuscytacji krążeniowo oddechowej oraz udzielania pierwszej pomocy):

 • fantom BLS osoby dorosłej,
 • fantom BLS dziecka,
 • fantom BLS niemowlęcia,
 • defibrylator automatyczny-treningowy AED,
 • zestaw drobnego sprzętu medycznego.

Sala symulacji ALS (ang. Advanced Life Support, sala wyposażona w sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć z zakresu zaawansowanej resuscytacji krążeniowo oddechowej oraz udzielania pierwszej pomocy):

 • zaawansowany fantom ALS osoby dorosłej,
 • zaawansowany fantom PALS dziecka,
 • zaawansowany fantom PALS niemowlę,
 • plecak ratowniczy,
 • defibrylator,
 • zestaw drobnego sprzętu medycznego.

Sala umiejętności pielęgniarskich (sala umożliwiająca naukę umiejętności pielęgniarskich takich jak m.in.: umiejętności pielęgnacyjne, higieniczne, nauka przemieszczania pacjentów, itp.):

 • zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta starszego,
 • zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta dorosłego,
 • panel nadłóżkowy z wybranymi mediami,
 • łóżko szpitalne ortopedyczne,
 • stanowisko do iniekcji,
 • lampa zabiegowa,
 • łóżko pacjenta domowe,
 • aparat EKG,
 • zestaw do profilaktyki przeciwodleżynowej,
 • szafka przyłóżkowa,
 • wózek reanimacyjny z wyposażeniem,
 • wózek transportowy,
 • wózek inwalidzki,
 • zestaw do nauki przemieszczania pacjentów,
 • zestaw sprzętu do pielęgnacji i higieny pacjentów,
 • ssak elektryczny,
 • zestaw drobnego sprzętu medycznego,
 • łóżko szpitalne specjalistyczne z przechyłami bocznymi.

Sala umiejętności technicznych (sala umożliwiająca naukę umiejętności technicznych takich jak m.in.: cewnikowanie, zabezpieczanie dróg oddechowych, iniekcje, dostęp naczyniowy, doszpikowy, konikotomia, itp.):

 • trenażer nauka zabezpieczania dróg oddechowych dorosły,
 • trenażer nauka zabezpieczania dróg oddechowych dziecko
 • trenażer nauka zabezpieczania dróg oddechowych niemowlę,
 • trenażer - dostępy do naczyniowe obwodowe,
 • trenażer - dostęp do szpikowy,
 • trenażer - iniekcje domięśniowe,
 • trenażer - iniekcje śródskórne,
 • trenażer - cewnikowanie pęcherza/wymienny,
 • trenażer - badanie gruczołu piersiowego,
 • trenażer-konikotomia,
 • fantom noworodka pielęgnacyjny,
 • fantom noworodka do nauki dostępu naczyniowego,
 • fantom wcześniaka,
 • model pielęgnacji stomii,
 • model pielęgnacji ran,
 • model pielęgnacji ran odleżynowych,
 • model do zakładania zgłębnika,
 • zestaw drobnego sprzętu medycznego.

Sala egzaminacyjnej OSCE (sala przeznaczona m.in. do nauki umiejętności badań fizykalnych, wywiadu z pacjentem, komunikacji oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego OSCE metodą symulacji medycznych):

 • system audio-video,
 • kozetka lekarska,
 • stanowisko komputerowe,
 • lampa zabiegowa punktowa,
 • zestaw drobnego sprzętu medycznego,
 • zestaw mebli medycznych,
 • zestaw wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego

 

 UROCZYSTE OTWARCIE MONOPROFILOWEGO CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ 

20200625 1140629228 1705 400 300 80 c  20200625 1757042503 1707 400 300 80 c  1570846421 1703 400 300 80 c  1576934044 1706 400 300 80 c 

 FOTORELACJA Z RALIZACJI ZAJĘĆ SYMULOWANYCH NA STUDIACH II STOPNIA 

img 4618   img 4592

  img 4612