Podstawą działań i realizacji procesów związanych z jakością kształcenia są odpowiednie dokumenty prawne różnego szczebla, takie jak:

 • ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • stosowne rozporządzenia ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego,
 • Statut Uczelni,
 • zarządzenia i pisma okólne Rektora,
 • uchwały Senatu,
 • regulaminy wewnętrzne wraz z załącznikami.

System obejmuje:

 • prezentację polityki jakości kształcenia Uczelni/Wydziału,
 • zasady zarządzania kadrą (m.in. system motywowania i rozwoju kadry) oraz infrastrukturę związaną z dydaktyką,
 • organizację studiów,
 • programy kształcenia i plany studiów,
 • proces kształcenia, warunki prowadzenia zajęć dydaktycznych i weryfikowania stopnia osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się,
 • etykę realizacji procesu dydaktycznego,
 • zasady obsługi administracyjnej,
 • promocję systemu jakości Uczelni/Wydziału,
 • ciągłe doskonalenie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

Istotny element systemu jakości kształcenia stanowią wewnętrzne procedury, do których należą:

 • Zasady tworzenia, zatwierdzania i przeglądania programów kształcenia i efektów uczenia się

 

 • Procedura oceny i weryfikacji zasobów infrastruktury dydaktycznej i naukowej uczelni   

pdfprocedura_oceny_i_weryfikacji_zasobow_infrastruktury_dydaktycznej_i_naukowej_uczelni_wsps.pdf384.14 KB

 • Procedura weryfikacji osiągania zakładanych efektów uczenia się oraz oceniania studentów

 

 • Procedura oceny wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia

 

 • Procedura zapewniania studentom dydaktycznego, naukowego i materialnego wsparcia

pdfzapewnienie_studentom_wsparcia_ze_strony_uczelni_wsps.pdf402.61 KB

 • Zasady oceny nauczyciela akademickiego przez studentów

pdfogólne-zasady-stosowania-ankiety-oceniajacej-nauczyciela-akademickiego-wsps.pdf417.67 KB

 • Procedura monitorowania losów zawodowych absolwentów

 

 • Procedura odbywania i dokumentowania praktyk studenckich

 

 • Regulamin hospitacji zajęć

pdfregulamin-hospitacji-zajec-dydaktycznych.pdf403.36 KB