W Wyższej Szkole Planowania Strategicznego wsparcie Studentów w procesie uczenie się obejmuje wszechstronną pomoc w najważniejszych obszarach związanych z nauką oraz funkcjonowaniem w społeczności akademickiej Uczelni, a w szczególności w zapewnieniu możliwości skutecznego przyswajania wiedzy oraz zdobywania umiejętności, samorozwoju, aktywizacji w sferze rozwoju społecznego oraz kulturalnego. Równie istotną rolą systemu jest zapewnienie pomocy w adaptacji w środowisku akademickim, wsparcia finansowego oraz związanego z wejściem na rynek pracy.

Wsparcia jest realizowany w następujących zakresach:

 • nauki
 • dydaktyki
 • finansowym
 • społecznym i kulturalnym
 • planowania kariery

System wsparcia Studentów w rozwoju naukowym to system motywacyjny dla Studentów ambitnych. Obejmuje on zakres działań mających na celu umożliwienie rozwoju kompetencji w obszarze nauki oraz rozwijanie pasji zawodowych.

pdfzapewnienie_studentom_wsparcia_ze_strony_uczelni_wsps-2.pdf402.61 KB

Podejmowane w Uczelni działania mają szeroki charakter:

 • Współtworzenie Kół Naukowych i organizacji studenckich w zależności od zainteresowań naukowych studentów. W Uczelni obecnie funkcjonuje Koło Naukowe Medicus -  https://wsps.pl/dla-studenta/kolo-naukowe-medicus
 • Organizowanie i współorganizowanie konferencji naukowych 
 • Przygotowywanie do wystąpień na konferencjach naukowych w kraju i za granicą
 • Umożliwianie publikacji wyników badań naukowych w czasopiśmie 
 • Mentoring nauczycieli akademickich w przygotowywaniu publikacji naukowych.
 • Zapewnienie dostępu do Biblioteki, której zbiory są zgodne z realizowanym na Uczelni programem studiów, dezyderatami osób prowadzących poszczególne przedmioty oraz potrzebami zgłaszanymi przez studentów - https://wsps.pl/aktualnosci-menu-biblioteka
 • Zapewnienie dostępu do pełnotekstowych baz czasopism polskich i zagranicznych - https://wsps.pl/aktualnosci-menu-biblioteka
 • Stypendia naukowe Rektora

System wsparcia Studentów w procesie dydaktycznym ma na celu zachęcenie studentów do aktywnego uczenia się, poszerzania wiedzy w obrębie zainteresowań oraz zdobywania nowych, praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych.

W ramach wsparcia studentów w zakresie dydaktycznym WPS zapewnia liczne możliwości wpływu na kształt przebiegu studiów, takie jak:

 • Dodatkowe zajęcia i wykłady z ekspertami i specjalistami, w tym z gośćmi z zagranicy
 • Możliwość wyjazdu na studia lub praktyki za granicę w ramach programu Erasmus +, podczas którego student jest zwolniony z czesnego w WSPS i otrzymuje stypendium.
 • Dodatkowe lekcje języka angielskiego dla studentów wyjeżdzających w ramach programu Erasmus+.
 • Możliwość realizacji studiów na dwóch kierunkach i/lub specjalnościach.
 • Indywidulana organizacja studiów.
 • Możliwość otrzymania urlopu w przypadku: choroby, ciąży, urodzenia dziecka lub opieki nad nim, innych ważnych okoliczności przy zachowaniu statusu studenta.
 • Prawo ubiegania się o wznowienie studiów w przypadku zaliczenia, co najmniej pierwszego semestru studiów i przerwie nie dłuższej niż 5 lat.
 • Indywidualne dostosowanie procesu dydaktycznego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

System wsparcia Studentów w zakresie finansowym dotyczy studentów, którzy osiągają bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, aktywnie działają na rzecz Uczelni lub mają trudną sytuację materialną.

Studenci mogą ubiegać się o stypendium socjalne, stypendium Rektora, stypendium dla osób z niepełnosprawnościami oraz jednorazowe zapomogi. Dotyczy to zarówno studentów studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Przyznawaniem prawa do stypendium zajmuje się komisja stypendialna powołana przez Rektora Uczelni i składająca się ze studentów oraz pracowników Uczelni - https://wsps.pl/dla-studenta/stypendia

System wsparcia studentów w zakresie finansowym obejmuje również możliwość uzyskania dodatkowej pomocy finansowej, takiej jak: wydłużenie okresu wnoszenia opłat zawartych w umowie o świadczenie usług edukacyjnych, rozłożenie na dogodne raty czesnego i inne. 

 System wsparcia Studentów w zakresie społecznym i kulturalnym ma na celu integrację społeczności akademickiej, w której każdy student czuje się jej częścią. Wsparcie w tym zakresie przybiera następujące formy:

 • Działalność Samorządu Studenckiego, który reprezentuje sprawy studenckie przed władzami Uczelni oraz na posiedzeniach Senatu WSPS. 
 • Zapewnienie wsparcia studentom z niepełnosprawnościami, poprzez powołanie Biura Osób niepłenosprawnych oraz Rzecznika Studenów Niepełnosprawnych. Do zadań pracowników biura należy m.in. pomoc w zakresie dostosowania realizacji procesu dydaktycznego do indywidulnych potrzeb oraz rozpoznawanie innych potrzeb i oczekiwań studentów i pracowników z niepełnosprawnością i bieżąca pomoc.
 • Możliwość skorzystania z bezpłatnej konsultacji psychologicznej oraz prawniczej:

Kontakt do psychologa - mgr Marcin Bański                          www.marcinbanski.pl             

 • Realizowanie przez Uczelnię zapisów Standardu Antydyskryminacyjnego oraz Procedury Antymobbingowej, których celem jest przeciwdziałanie konfliktom, rozwiązywanie bieżących problemów wynikających ze sporów w obszarze relacji interpersonalnych wspólnoty Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego.
 • Wyrabianie wśród studentów podstaw otwartości na świat, środowisko naturalne, sytuację drugiego człowieka.
 • Kształtowanie wśród studentów, absolwentów i pracowników postaw otwartych na działalność w zakresie wolontariatu.
 • Organizacja lub współorganizacja z Samorządem Studenckim, kołami naukowym i organizacjami studenckimi działań o charakterze kulturalnym, promocyjnym itd.

 Wsparcie studentów w zakresie planowania kariery jest realizowane poprzez działalność Akademickiego Biura Karier, którego celem jest zapewnienie studentom i absolwentom Uczelni jak najlepszych warunków i możliwości wejścia na rynek pracy poprzez - https://wsps.pl/organizacja-i-nauka/akademickie-biuro-karier :

 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami i instytucjami rynku pracy w celu pozyskiwania i udostępnianie ofert pracy oraz staży zawodowych,
 • dostarczanie informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  prowadzenie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe studentów i absolwentów Uczelni,
 • prowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego,
 • pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy.