ZAPYTANIE OFERTOWE - USŁUGA CATERINGOWA DLA STUDENTÓW UCZESTNIKÓW KURSÓW

FU wiedza eduk rozwoj FU wiedza eduk rozwoj UE europ fund spolecz

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi cateringowej zgodne z zasadą konkurencyjności

W związku z realizacją projektu "Poprawa jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo drogą do zwiększenia ilości absolwentów" nr projektu: POWR.05.03.00-0049/17 zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym świadczenia usługi cateringowej dla uczestników kursów.

Nr zapytania ofertowego: 4/2018/POWER 5.3 z dnia 20.03.2018r.

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej ul. Kościelna 6 41-303 Dąbrowa Górnicza

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa dla studentów uczestników kursów w zakresie realizacji zajęć dodatkowych wykraczających ponad standard.

Kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

3. Specyfikacja zamówienia:

Zamawiający planuje zorganizowanie kilku edycji trzech kursów, odbywających się po 6 godzin dziennie w terminach ustalonych przez Zamawiającego, jedna grupa kursowa będzie liczyła 15 uczestników, każdy z trzech kursów będzie trwał po 30 godzin. Podczas zajęć Zamawiający planuje lunch dla Uczestników kursów wraz z dostarczeniem kawy, herbaty, soków, wody itp.
W 2018 roku Zamawiający planuje zamówić 320 zestawów lunchowych,, w 2019 roku 800 zestawów lunchowych,, w 2020 roku 800 zestawów lunchowych. Jeden zestaw lunchowy - obiadowy powinien składać się z zupy, II dania mięsnego lub wegetariańskiego , deseru (ciasto, owoc itp.) oraz napojów kawa, herbata, woda, sok.
Oferent będzie obowiązany do dostarczenia zestawów obiadowych oraz zapewniania: obsługi kelnerskiej, naczyń porcelanowych , sztućców metalowych, szklanek, filiżanek. Zamawiający wyłącza możliwość używania naczyń jednorazowych. Oferent będzie zobowiązany do dostarczenia stołów oraz krzeseł przeznaczanych do spożywania posiłków. Zamawiający wyklucza spożywanie lunchu w salach wykładowych.

Terminy kursów oraz ilość osób na kursie, a co za tym ilość lunchów do przygotowania będzie wskazywana każdorazowo przez Zmawiającego na 2 dni przed planowanym terminem kursu.

Miejscem realizacji zamówienia będzie siedziba Zamawiającego.

Opis sposobu przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić na załączonym do niniejszego zapytania formularzu ofertowym.

Na ofertę powinny składać się do najmniej:

 • formularz ofertowy
 • pełnomocnictwo do działania w imieniu wykonawcy jeżeli dotyczy
 • wyciąg/wydruk z CEIDG/KRS
 • oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym (załącznik nr 2)
 • aktualne ( nie starsze niż 2 miesiące ) zaświadczenie odpowiedniego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z zapłatą podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub odpowiedni organ wydał decyzję o wstrzymaniu wykonania decyzji
 • aktualne ( nie starsze niż 2 miesiące)zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, iż wykonawca nie zalega z zapłatą podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub odpowiedni organ wydał decyzję o wstrzymaniu wykonania decyzji
 • wykaz usług wraz z dokumentami i referencjami potwierdzającymi należyte wykonanie usług cateringowych, potwierdzających spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia
 • oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania
 • Oferta oraz załączniki musi zostać podpisana przez Zamawiającego.
 • Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych/częściowych.
 • Oferta musi zawierać cenę brutto za 1 zestaw lunchowy i łącznie za wszystkie zestawy lunchowe i musi uwzględniać wszystkie koszty, opłaty niezbędne do wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 • Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności osobiście lub przesyłką pocztową lub kurierską - decyduje data złożenia oferty w siedzibie zmawiającego w zamkniętej kopercie opisanej - oferta cateringowa - projekt "Poprawa jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo drogą do zwiększenia ilości absolwentów".
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Wykonawca może w każdym czasie do daty rozpatrzenia ofert wycofać swoją ofertę. Wykonawca ponosi koszty sporządzenia i złożenia oferty.

Termin złożenia ofert:
Oferty powinny zostać złożone do dnia 28.03.2018r., do godziny 10:00. na adres zamawiającego tj. Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, ul. Kościelna 6, 41-303 Dąbrowa Górnicza pok.18, decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty zostaną otwarte i ocenione po upływie terminu ich złożenia. Ogłoszenie wyników postępowanie zostanie ogłoszone w dniu 30.03.2018r. na stronie internetowej Uczelni oraz w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń.

6. Warunki udziału w postępowaniu

O udział w postępowaniu może ubiegać się podmiot, spełniający następujące warunki:

1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym.
3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie znajduje się w stanie likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
5. Nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
6. Nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
7. W przypadku której, wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
8. Wobec której sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
9. Złoży zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postaci weksla własnego in blanco poręcznego przez co najmniej jedną osobę fizyczną.
10. W ciągu ostatnich 5 lat przed złożeniem oferty wykonali co najmniej 2 usługi polegające na dostarczeniu usługi cateringowej, w tym jedna na kwotę co najmniej 40.000 zł brutto, dofinansowanej z środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym jedna usług była wykonywana dla Uczelni Wyższej.

Dokumentem potwierdzającym spełnienie warunków wymienionych w punktach od 2 do 8 jest "Oświadczenie" -stanowiące załącznik nr 3 do zapytania jeżeli wcześniej w treści zapytania nie wymagano odpowiedniego zaświadczenia.

Dodatkowe wymagania wobec Wykonawcy - klauzula społeczna:

Część A

Wykonawca w celu spełnienia klauzuli społecznej obowiązany jest do zaangażowania w realizację zamówienia, co najmniej 1 osoby spełniającej poniższe kryteria:
1. Osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, posiadająca dokument w postaci orzeczenia o niepełnosprawności wydany przez zespół orzekania ds. niepełnosprawności lub zaświadczenie o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy wydane przez lekarza orzecznika ZUS, lub
2. Osoba bezrobotna w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy, posiadająca zaświadczenie odpowiedniego Powiatowego Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej, lub
3. Osoba z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego posiadającej zaświadczenie z odpowiedniego zakładu opieki zdrowotnej, że osoba jest osobą chorą psychicznie w rozumieniu ww ustawy, lub
4. Osoba bezdomna w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, posiadająca zaświadczenie z odpowiedniego ośrodka pomocy społecznej lub domu albo ośrodka dla bezdomnych, w którym przebywa o realizacji indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności,
5. Osoba do ukończenia 30 roku życia lub po ukończeniu 50 roku życia, posiadająca status osoby poszukującej pracy lub osoby bez zatrudnienia, posiadającą dokument poświadczający wiek oraz zaświadczenie z odpowiedniego Powiatowego Urzędu Pracy
6. Osoba, która uzyskała w Rzeczpospolitej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 roku o udzielaniu ochrony cudzoziemcom na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, posiadająca dokument z powiatowego centrum pomocy rodzinie potwierdzające, że osoba jest uchodźcą nierealizującym indywidualny program integracji
7. Osoba będąca członkiem mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będącą członkiem mniejszości narodowej i etnicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym
8. Osoba pozbawiona wolności lub zwalniania z zakładu karnego, o której mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 kodeks karny wykonawczy, mających trudności w integracji ze środowiskiem, posiadającą zaświadczenie odpowiedniego MOPS o spełnieniu w/w warunków

Część B

Osoba spełniająca w/w kryteria powinna zostać zatrudniona przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy z zamawiających, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Osoba spełniająca w/w kryteria powinna być zatrudniona przez cały okres realizacji zamówienia, z tym, że w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę z osobą spełniającą kryteria klauzuli społecznej, jest on obowiązany do zatrudnienia osoby spełniającej jedno z kryteriów klauzuli społecznej w terminie 14 dni od daty rozwiązania umowy z poprzednią osobą.
W trakcie realizacji umowy Zamawiający posiada uprawnienie do kontrolowania spełniania przez Wykonawcę warunków klauzuli społecznej poprzez żądanie od Wykonawcy poświadczonych kserokopii dokumentów stanowiących podstawę zatrudnienia takiej osoby tj. np. umowy o pracę , umowy cywilnoprawnej lub innych dokumentów poświadczających fakt wykonywania pracy/czynności przez taką osobę w trakcie realizacji zatrudnienia.
W przypadku, gdy pomimo złożenia przez Wykonawcę deklaracji - na etapie składania oferty, o zatrudnieniu osoby spełniającej kryteria klauzuli społecznej nie zatrudni takiej osoby, Zamawiający będzie mógł rozwiązać umowę z Wykonawcą ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Na etapie składania oferty Wykonawca celem spełniania klauzuli społecznej obowiązany jest do złożenia oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Po podpasaniu umowy, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca obowiązany jest przedstawić Zmawiającemu kserokopię umowy z osobą spełniającą kryteria klauzuli społecznej poświadczoną za zgodność z oryginałem, oświadczenie od tej osoby o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu oraz dokumentu potwierdzającego o spełnieniu przez osobę zatrudnioną kryterium klauzuli społecznej, wymienionego w Części A.

7. Kryteria oceny ofert

1. Maksymalna liczba punktów, którą może otrzymać oferent - 100 pkt,
2. O wyborze oferty decydować będzie liczba otrzymanych punktów,
3. Zamówienie otrzyma oferent, która uzyska największą liczbę punktów.

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie osiągniętej liczby punktów, w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację:
O wyborze oferty decydować będzie kryterium:
- ceny - maksimum 100pkt Punkty za kryterium "cena" - zostaną obliczone wg następującego wzoru: (Cena brutto oferty najtańszej/Cena brutto oferty badanej)* 100 = liczba punktów.

9. Informacje o formalnościach po wyborze oferty w celu realizacji dostawy

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Zamawiającego.
Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami - Anna Borecka tel.: 32/264-74-75

10. Wyjaśnienia i modyfikacje zapytania ofertowego

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zakupu wybranych przedmiotów zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.
3. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, niezwłocznie powiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
4. Przed upływem składnia ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty po warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu.
5. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim podmiotom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe.
6. Wszelkie zmiany w treści zapytania ofertowego będą zamieszczane www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

11. Zakres zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania

Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej Umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że w zapytaniu ofertowym została przewidziana możliwość dokonania takiej zmiany oraz zostały określone warunki takiej zmiany.

Zakres zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia w razie wystąpienia niezależnych od Zamawiającego okoliczności związanych z realizacją zamówienia, mających charakter siły wyższej. Jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie bądź serię zdarzeń, niezależnych od Zamawiającego, które uniemożliwiają w części wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy, których Zamawiający nie mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec, ani ich przezwyciężyć poprzez działanie z należytą starannością.

12. Informacje uzupełniające

1.

  Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jeżeli:
 • Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu
 • Pomiędzy nim za zmawiającym występują powiązania, które wykluczają jego udział w postępowaniu
 • przedstawił nieprawdziwe informacje w ofercie lub w załączonych do niej dokumentach
 • nie uzupełnił dokumentów po uprzednim wezwaniu ze strony Zamawiającego.

2. Wykonawca zostanie obciążony karą umowną lub zostanie z nim rozwiązana umowa, jeżeli po zawarciu umowy nie wypełni postanowień klauzuli społecznej.
3. Zamawiający zastrzega prawo negocjowania ceny z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, jeżeli wartość jego oferty przekracza wartość środków posiadanych przez Zamawiającego na realizację zamówienia.
4. W przypadku złożenia ofert przez dwóch lub więcej oferentów, które uzyskają taką samą wartość punktową zamawiający może zobowiązać tychże oferentów do złożenia ponownie nowych ofert, z tym, że cena ofertowa zawarta w nowej ofercie nie może być wyższa niż cena pierwotnej oferty.
5. Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

DO POBRANIA
ROZSTRZYGNIĘCIE OFERTY CATERING - POBIERZ - DOCX
ROZSTRZYGNIĘCIE OFERTY CATERING - POBIERZ - PDF
KONKURS - I TY MOŻESZ ZOSTAĆ RATOWNIKIEM