• pdfPodanie o przyjęcie na studia - POBIERZ TUTAJ170.39 KB
  • Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu) lub świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą kraju przetłumaczonego na język polski przez tłumacza przysięgłego (zalegalizowane i opatrzone apostille),
  • Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej w przypadku nowej matury (oryginał do wglądu),
  • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz suplementu (oryginały do wglądu) – w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia,
  • 1 aktualna fotografia formatu 35x45mm zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  • Zdjęcie w formie elektronicznej zapisane na płycie CD/DVD w formacie JPG o wymiarach 236x295 pikseli, rozdzielczość 300 piks/cal (identyczne ze zdjęciem w formie papierowej),
  • Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku. Skierowanie można odebrać w Kancelarii WSPS przed zgłoszeniem się na badanie do lekarza medycyny pracy - pdfSkierowanie - Zdrowie Publiczne - POBIERZ TUTAJ154 KB
  • pdfKlauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych i oświadczenie o miejscu zamieszkania - POBIERZ TUTAJ276.13 KB
  • Kserokopia dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego - w przypadku obcokrajowca,
  • Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł, (wpłata na konto WSPS 25 1020 2498 0000 8102 0167 2690),