• pdfPodanie o przyjęcie na studia241.96 KB
  • Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu) lub świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą kraju przetłumaczonego na język polski przez tłumacza przysięgłego (zalegalizowane i opatrzone apostille),
  • Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej w przypadku nowej matury (oryginał do wglądu),
  • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz suplementu (oryginały do wglądu) – w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia,
  • Kserokopia suplementu do dyplomu ukończenia studiów I stopnia (wszystkie strony) – w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia
  • 1 aktualna fotografia formatu 35x45mm zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  • Zdjęcie w formie elektronicznej zapisane na płycie CD/DVD w formacie JPG o wymiarach 236x295 pikseli, rozdzielczość 300 piks/cal (identyczne ze zdjęciem w formie papierowej),
  • Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku. Skierowanie można odebrać w Kancelarii WSPS przed zgłoszeniem się na badanie do lekarza medycyny pracy - pdfSkierowanie - Zdrowie Publiczne 154 KB
  • pdfKlauzula RODO201.93 KB
  • Kserokopia dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego - w przypadku obcokrajowca,
  • Dowód wpłaty opłaty w wysokości 107 zł (opłata rekrutacyjna: 85 zł + opłata za legitymację studencką: 22 zł) - nr konta: 25 1020 2498 0000 8102 0167 2690.