Mobbing jest świadomym, uporczywym nękaniem psychicznym pracownika w sposób werbalny lub niewerbalny przez przełożonego lub współpracownika, a nawet większą liczbę osób lub całą organizację (osoby nią zarządzające). W konsekwencji takiego zachowania pracownik jest w złym stanie psychicznym, przejawiającym się obniżoną samooceną, poczuciem odosobnienia, a nawet stanami lękowymi.

Szczególną formą mobbingu jest mobbing uczelniany. Jego specyfika, związana jest z poważnym zagrożeniem dla rozwoju nauki w obszarze różnych dyscyplin. Nauka, traktowana we współczesnym społeczeństwie, jako najwyższa nobilitacji idei, wpływa bezpośrednio i coraz silniej na kształtowanie świadomości społecznej i w związku z tym jej rozwój powinien być szczególnie docenianym i chronionym dobrem.

W Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Góniczej opracwano Procedurę Antymobbingową, która określa w sposób precyzyjny zasady przeciwdziałania zjawisku mobbingu na terenie Uczelni oraz tryb postępowania antymobbingowego.

pdfPROCEDURA ANTYMOBBINGOWA 381.85 KB