SZANOWNI STUDENCI !

 • Od marca 2023 r. Faktury są dostępne do pobrania w systemie Wirtualnego Dziekanatu - menu Finanse - Opłaty - Faktury . Zgodnie z danymi przekazanymi w odpowiednim wniosku o wystawienie faktury, po dokonaniu zapłaty: imienna (student) , na jednoosobową działalność (student) lub na Zakład Pracy (płatnik). 
 • wd finanse faktury .
  • Faktury wystawia się dla wszystkich studentów zgodnie z danymi w systemie Wirtualnego Dziekanatu lub zgodnie z danymi przekazanymi w odpowiednim wniosku o wystawienie faktury, po dokonaniu zapłaty:
  • Opłaty za studia kierujemy na Indywidualne konto Studenta - numer konta jest dostępny w systemie Wirtualnego Dziekanatu: Finanse - Dane do przelewu.
   Prosimy o zawarcie w tytule przelewu: - Imię i Nazwisko Studenta - numer albumu - Kierunek studów -
  • W przypadku gdy dane są inne niż w systemie lub prowadzenia działalności lub posiadania płatnika należy wypełnić stosowny wniosek ze wzorów podań: imienna (student) , na jednoosobową działalność (student) lub na Zakład Pracy (płatnik).
  • W związku z powyższym, fakturę wystawiamy tylko i wyłącznie na żądanie zgłoszone w ciągu 14 dni od dnia dokonania opłaty za studia.
  • Żądanie można zgłosić na adres email: .

KONTAKT

Adres do korespondencji:

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego
ul. Kościelna 6
41-303 Dąbrowa Górnicza

Pracownicy

Edyta Kaczor
tel.: 509 719 065
e-mail:  oraz 

NUMER KONTA WSPS: 25 1020 2498 0000 8102 0167 2690

WZORY PODAŃ O FAKTURĘ

ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR ZA USŁUGI EDUKACYJNE

Mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity DZ.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2013 r. poz. 1485), stosuje się następujące zasady wystawiania faktur za usługi edukacyjne:

 • Faktury VAT za usługi edukacyjne, Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego wystawia po dokonanej wpłacie.
 • Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty za usługi edukacyjne uczelnia wystawia na podmiot studenta, który podpisał umowę o naukę z Wyższą Szkołą Planowania Strategicznego lub uczestnika studiów podyplomowych, z którym została zawarta umowa o kształcenie na studiach podyplomowych.
 • Dokonanie wpłaty za czesne przez pracodawcę na rzecz swojego pracownika nie zmienia faktu, że usługobiorcą pozostaje pracownik. W takim przypadku w wystawionej fakturze pracownik (student/uczestnik studiów podyplomowych) zostaje wskazany jako nabywca, natomiast pracodawca będzie figurował jako płatnik.
 • Wszystkie osoby (studenci/uczestnicy studiów podyplomowych), chcący otrzymać fakturę za opłacone usługi edukacyjne, mają obowiązek jako nabywcy poinformować o tym Kwesturę, składając odpowiedni wniosek lub prośbę. Prośby można przesyłać na adres e-mail:  lub składać osobiście w WSPS, pokój nr 9.
 • Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT na firmę/pracodawcę, która refunduje studentowi ponoszone przez niego koszty nauki. W takim przypadku pracodawca powinien zawrzeć z Wyższą Szkołą Planowania Strategicznego umowę cywilnoprawną na świadczenie usług edukacyjnych na rzecz oddelegowanego pracownika.
 • W przypadku, gdy zawarta zostanie umowa pomiędzy Wyższą Szkołą Planowania Strategicznego, a firmą delegującą swojego pracownika na studia, faktura będzie wystawiana na firmę jako nabywcę usługi.
 • Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego nie wystawia faktur do zapłaty.
 • Faktury VAT wystawiane będą maksymalnie do 3 miesięcy wstecz, warunkiem jest uregulowanie płatności i złożenie stosownego wniosku. Wniosek należy przesłać niezwłocznie po dokonaniu wpłaty - do końca miesiąca, w którym nastąpiła zapłata.