Powodem dyskryminacji są najczęściej: płeć, wiek, rasa, niepełnosprawność, orientacja seksualna, cechy fizyczne, religia, przynależność do grupy etnicznej, narodowej lub społeczno-kulturowej, przekonania polityczne lub inne przekonania, a także status materialny, pochodzenie społeczne oraz inne okoliczności. 

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej podziela i wdraża w swojej działalności edukacyjnej i metodach kształcenia zasady oraz standardy poszanowania praw człowieka, godności i równości. W myśl zasad antydyskryminacji i przeciwdziałania uprzedzeniom WSPS podziela stanowisko usystematyzowania całego procesu w ramach administracyjnych. Uczelnia starać się będzie skutecznie i sukcesywnie przeciwstawiać przejawom dyskryminacji, przemocy oraz nietolerancji motywowanej różnorodnymi czynnikami zachodzącymi w ramach interakcji społecznych.