Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://wsps.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-10-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04.-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak tekstu alternatywnego dla niektórych elementów graficznych
 • nie wszystkie elementy nawigacyjne posiadają alternatywę tekstową
 • niektóre z pól formularzy nie zawierają etykiet
 • na stronie występują obszary o zbyt niskim kontraście

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-10-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-10-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dziekan Wydziału WSPS.
 • E-mail:
 • Telefon: 32 264 74 75

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dziekan Wydziału Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
 • Adres: ul. Kościelna 6 - 41-303 Dąbrowa Górnicza
 • E-mail:
 • Telefon: 32 264 74 75 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.