Acta Angiologica

Oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Angiologicznego i Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej. Publikacje dotyczą fizjologii, patologii, prezentacji, diagnostyki i leczenia układu naczyniowego. Kwartalnik dostarcza cennych informacji o współczesnych problemach diagnostycznych i terapeutycznych oraz o postępach w naukach podstawowych i farmakologii – Licencja CC BY-NC-ND 4.0

Acta Angiologica

Acta Balneologica

Dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej. Artykuły dotyczą medycyny uzdrowiskowej (balneologia, bioklimatologia, balneochemia, hydrogeologia) oraz medycyny fizykalnej (fizjoterapia, krioterapia, kinezyterapia, presoterapia, rehabilitacja) – Open Access 

Acta Balneologica  

Acta Biochimica Polonica

 Kwartalnik poświęcony enzymologii i metabolizmowi, błonom i bioenergetyce, strukturze i ekspresji genów, strukturze i metabolizmowi białek, kwasów nukleinowych i węglowodanów – Licencja CC BY-SA 4.0

Acta Biochimica Polonica  

Acta Haematologica Polonica

 Oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów oraz Instytutu Hematologii
i Transfuzjologii. Obejmuje dziedziny fizjologii i patologii w hematologii i transfuzjologii, m.in. leukocyty, erytrocyty, płytki krwi, układ immunologiczny, mechanizmy hemostazy oraz kliniczne aspekty nowotworów hematologicznych - Licencja CC BY-NC-ND 4.0

Acta Haematologica Polonica

Acta Medicorum Polonorum

Czasopismo poświęcone Historii Medycyny i Nauk Pokrewnych – Open Access

Acta Medicorum Polonorum

Acta Mycologica

Publikacje dotyczą wszystkich dziedzin mikologii, w tym organizmów grzybopodobnych (pleśń śluzowaty, lęgniowce itp.), w odniesieniu do różnych ekosystemów – Licencja CC BY 4.0

Acta Mycologica

Acta Neurobiologiae Experimentalis

Tematyka kwartalnika obejmuje wszystkie aspekty neuronauki, od neurobiologii molekularnej i komórkowej układu nerwowego, poprzez elektrofizjologię komórkową i systemową, obrazowanie mózgu, neuroanatomię funkcjonalną
i porównawczą, rozwój oraz ewolucję układu nerwowego, behawioralnego i neuropsychologii do starzenia się mózgu
i patologii, w tym neuroinformatykę i modelowanie – Open Access

Acta Neurobiologiae Experimentalis  

Acta Neuropsychologica

Oficjalna publikacja Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, jak również międzynarodowa publikacja anglojęzyczna. Kwartalnik zawiera oryginalne artykuły dotyczące wszystkich aspektów relacji mózg-zachowanie m.in. zaburzenia neurobehawioralne (diagnoza i leczenie, konsekwencje społeczne i prawne, problemy etyczne i moralne itp.), problem mózg/umysł, ogólne lub szczegółowe teorie funkcji i rozwoju mózgu, procesów poznawczych
i emocjonalnych, funkcji mowy i języka itp. Licencja – COPYRIGHT

Acta Neuropsychologica  

Acta Poloniae Pharmaceutica – Drug Research

Międzynarodowe czasopismo Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Obejmuje następujące obszary nauk farmaceutycznych: analiza, biofarmacja, biochemia leków, synteza leków, żywność i żywienie, leki naturalne, technologia farmaceutyczna, farmakologia i zagadnienia ogólne. Licencja - CC BY-NC 4.0 

 Acta Poloniae Pharmaceutica – Drug Research 

Acta Psychologica

Recenzowane akademickie czasopismo naukowe obejmujące w swoim zakresie publikacji psychologię eksperymentalną - Open Access

Acta Psychologica 

Acta Universitatis Lodzensis Folia Psychologica

Wydawnictwo we współpracy z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Prezentuje i popularyzuje prace naukowo-badawcze z zakresu psychologii ogólnej, poznawczej, zdrowia, klinicznej, rodziny, pracy, organizacji, doradztwa zawodowego i psychologii reklamy - Open Access

Acta Universitatis Lodzensis Folia Psychologica

Advances in Cognitive Psychology

 Czasopismo poświęcone przede wszystkim naukowym badaniom percepcji , przetwarzania języka , uwagi , pamięci i poznania. Licencja - Creative CC-BY-NC-ND

 Advances in Cognitive Psychology

Advances in Dermatology and Allergology/Postępy Dermatologii i Alergologii

Dwumiesięcznik skierowany do alergologów i dermatologów.Czasopismo wydawane pod patronatem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego - Licencja CC BY-NC-SA 4.0

Advances in Dermatology and Allergology/Postępy Dermatologii i Alergologii

Advances in Interventional Cardiology/Postępy w Kardiologii Interwencyjnej

Kwartalnik skierowany do specjalistów, głównie kardiologów i kardiochirurgów - Licencja CC BY-NC-SA 4.0

Advances in Interventional Cardiology/Postępy w Kardiologii Interwencyjnej  

Advances in Medical Sciences

Oficjalne czasopismo Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku obejmuje wszystkie dziedziny nauk medycznych – Licencja  COPYRIGHT

Advances in Medical Sciences

Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii

Kwartalnik wydawany przez Instytut Psychiatrii i Neurologii prezentujący zarówno zagadnienia kliniczne, jak
i teoretyczne związane z funkcjonowaniem umysłu i mózgu, aspekty humanistyczne obu dziedzin oraz problemy związane z psychiatrią i neurologią – Licencja CC BY-NC-ND 4.0 

Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii

Advances in Rehabilitation/Postępy w Rehabilitacji

Czasopismo wydawane przez Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie we współpracy
z Polskim Towarzystwem Rehabilitacji adresowane jest do specjalistów z różnych dziedzin rehabilitacji, takich jak kardiologia, neurologia, ortopedia, traumatologia, interna czy pediatria – Licencja CC BY-NC-SA 4.0

Advances in Rehabilitation/Postępy w Rehabilitacji

Advances in Respiratory Medicine

Oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc i Państwowego Instytutu Badawczego Gruźlicy i Chorób Płuc – Licencja CC BY-NC-ND 4.0

Advances in Respiratory Medicine

Aktualności Neurologiczne

Kwartalnik publikujący prace oryginalne, w tym metaanalizy, poglądowe i kazuistyczne stanowiące istotny wkład
w rozwój neurologii – Licencja CC BY-NC-ND 4.0

Aktualności Neurologiczne

Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania

Kwartalnik  Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie skierowany do środowisk naukowych zajmujących się substancjami psychoaktywnymi, praktyków zajmujących się tą dziedziną oraz wszystkich zainteresowanych problematyką alkoholową i narkotykową – Licencja CC BY-NC-ND 4.0 

Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania

Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology

Czasopismo skierowane głównie do alergologów, ale także lekarzy zajmujących się dziedzinami pokrewnym – Licencja - CC BY-NC-SA 4.0

Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology

Alergoprofil

Kwartalnik „Alergoprofil. Journal of allergens, pollens and spores” (skrót: „Alergoprofil”) to czasopismo na łamach którego publikowane są prace z zakresu alergologii, immunologii i jatropalinologii (palinologii medycznej) - Licencja CC BY-NC-ND4.0

Alergoprofil  

Anestezjologia i Ratownictwo

Czasopismo poświęcone wszystkim aspektom anestezji ogólnej i regionalnej, intensywnej terapii, medycyny ratunkowej, resuscytacji i terapii bólu, a także technologii medycznych i ich zastosowań – Licencja  COPYRIGHT

Anestezjologia i Ratownictwo

Anaesthesiology Intensive Therapy

Czasopismo jest adresowane głównie do anestezjologów, jednak ze względu na interdyscyplinarny charakter artykułów także do lekarzy innych specjalizacji – Licencja CC BY-NC-SA 4.0

Anaesthesiology Intensive Therapy         

Annals of Psychology / Roczniki Psychologiczne

Akademickie czasopismo psychologiczne. Prezentuje aktualne, oryginalne wyniki empiryczne i teoretyczne z różnych obszarów psychologii. Promuje nowe i twórcze pomysły na temat badań i metod psychologicznych. W czasopiśmie znajdują się trzy rodzaje publikacji: artykuły oryginalne, zarówno o charakterze empirycznym jak i koncepcyjnym, krótkie komunikaty oraz polemiki. Adresowane do naukowców, praktyków różnych dziedzin psychologii stosowanej oraz przedstawicieli nauk pokrewnych zainteresowanych nowymi, ważnymi ideami i odkryciami psychologicznymi - Open Access

Annals of Psychology / Roczniki Psychologiczne     

Archives of Medical Science Aging

Tematyka czasopisma dotyczy badań nad starzeniem się, w tym m.in. mechanizmów komórkowych, uszkodzeń
i naprawy DNA, długości telomerów, starzenia się organizmu, chorób związanych z wiekiem, leczenia osób starszych
i in. – Licencja CC BY-NC-SA 4.0

Archives of Medical Science Aging

Archives of Medical Science - Atherosclerotic Diseases

Publikacje dotyczą badań nad miażdżycą, jej powikłaniami i chorobami pokrewnymi, w tym: metabolizmem lipoprotein, biologią i chorobami tętnic i naczyń, zakrzepicą, stanami zapalnymi, zaburzeniami –
Licencja CC BY-NC-SA 4.0

Archives of Medical Science - Atherosclerotic Diseases

Archives of Medical Science - Civilization Diseases

Czasopismo zawiera publikacje z zakresu chorób cywilizacyjnych m.in. choroba Alzheimera, zapalenie stawów, miażdżyca, rak, astma, przewlekła choroba wątroby lub marskość wątroby, przewlekła obturacyjna choroba płuc, cukrzyca typu 2, choroby serca, zespół metaboliczny, przewlekła niewydolność nerek, osteoporoza, depresja, udar
i otyłość – Licencja CC BY-NC-SA 4.0

Archives of Medical Science - Civilization Diseases                        

Arterial Hypertension

Oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego – Licencja CC BY-NC-ND 4.0

Arterial Hypertension

Bromatologia i Chemia Toksykologiczna

Kwartalnik poświęcony zagadnieniom badań ochrony zdrowia i środowiska – dostęp elektroniczny

Bromatologia i Chemia Toksykologiczna

Cardiology Journal

Czasopismo obejmujące szerokie spektrum tematów z dziedziny kardiologii ze szczególnym uwzględnieniem innowacji i technologii stosowanych w medycynie sercowo-naczyniowej - Licencja CC BY-NC-ND 4.0

Cardiology Journal

Central European Journal of Immunology

Kwartalnik skierowany głównie do immunologów – Licencja CC BY-NC-SA 4.0

Central European Journal of Immunology

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia

Oficjalne pismo Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej; Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń i Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej – Open Access

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 

Chirurgia Polska

Półrocznik jest oficjalnym organem Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych. Pismo stanowi forum wymiany poglądów i prezentacji dorobku naukowego polskiego środowiska chirurgicznego -
Licencja: CC BY-NC-ND 4.0

Chirurgia Polska  

Choroby Serca i Naczyń

Kwartalnik dotyczący różnych dziedzin medycyny sercowo-naczyniowej – Licencja CC BY-NC-ND 4.0

Choroby Serca i Naczyń

Clinical and Experimental Hepatology

Oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Badania Wątroby – Licencja CC BY-NC-SA 4.0

Clinical and Experimental Hepatology

Clinical Diabetology

Dwumiesięcznik którego głównym celem jest upowszechnianie wiedzy naukowej i postęp w międzynarodowych badaniach w opiece diabetologicznej - Licencja: CC BY-NC-ND 4.0

Clinical Diabetology  

Clinical Psychology Review

Publikacje z obszaru psychologii klinicznej. Obejmuje różnorodne zagadnienia, w tym: psychopatologię, psychoterapię, terapię behawioralną, funkcje poznawcze i terapie poznawcze, medycynę behawioralną oraz ocenę i rozwój dziecka. Pojawiają się też prace dotyczące psychofizjologii, terapii uczenia się, psychopatologii eksperymentalnej i psychologii społecznej, lecz muszą mieć wyraźny związek z badaniami lub praktyką w psychologii klinicznej. Publikuje przeglądy literatury i raporty podsumowujące istotne programy badań klinicznych - Open Access

Clinical Psychology Review

Contemporary Oncology/Współczesna Onkologia

Czasopismo skierowane do przedstawicieli zawodów związanych z chorobami nowotworowymi -
Licencja CC BY-NC-SA 4.0

Contemporary Oncology/Współczesna Onkologia

Current Gynecologic Oncology

Półrocznik publikuje prace oryginalne, poglądowe i kazuistyczne stanowiące istotny wkład w rozwój ginekologii, onkologii i endokrynologii – Licencja CC BY-NC-ND 4.0 

Current Gynecologic Oncology (ARCHIWUM)

Current Issues in Personality Psychology

Publikacje dotyczą teorii osobowości i badań z perspektywy nauk społecznych, prawa i medycyny –
Licencja CC BY-NC-SA 4.0

Current Issues in Personality Psychology

Current Problems of Psychiatry

Kwartalnik publikuje prace naukowe stanowiące istotny wkład w rozwój psychiatrii i psychologii klinicznej –
Open Access

Current Problems of Psychiatry

Dental and Medical Problems

Kwartalnik obejmuje wszystkie aspekty nauk ustnych i pokrewnych dziedzin medycyny ogólnej –
Open Access

Dental and Medical Problems

Dermatology Review

Organ Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. W czasopiśmie publikowane są prace dotyczące wybranych zagadnień dermatologicznych i interdyscyplinarnych – Licencja CC BY-NC-SA 4.0

Dermatology Review

Diabetologia Praktyczna

Kwartalnik dotyczy wszystkich aspektów diabetologii, zarówno eksperymentalnej, klinicznej, jak i codziennej praktyki lekarskiej oraz aspektów społecznych. W każdym numerze publikowane są tłumaczenia prac oryginalnych ukazujących się w czasopiśmie "Clinical Diabetology" – Licencja  COPYRIGHT

Diabetologia Praktyczna

Diagnostyka Laboratoryjna

Czasopismo Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej publikujące prace z różnych dziedzin medycznej diagnostyki laboratoryjnej – Open Access

Diagnostyka Laboratoryjna

Disaster and Emergency Medicine Journal (DEMJ)

Oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Medycyny Katastrof –  Licencja CC BY-NC-ND 4.0

Disaster and Emergency Medicine Journal (DEMJ) 

Edukacja. Terapia. Opieka.

Prezentuje szerokie spektrum tematów z dziedziny nauk społecznych, a w szczególności z takich dyscyplin jak pedagogika, psychologia czy socjologia. Celem jest stworzenie forum wymiany poglądów zarówno teoretyków, jak i praktyków pedagogiki, psychologii, a także socjologii na aktualne problemy dotykające dzieci i młodzież szkolną, ich nauczycieli, opiekunów i wychowawców - Open Access

Edukacja. Terapia. Opieka.

Endokrynologia Pediatryczna

Czasopismo publikuje prace z zakresu fizjologii rozwojowej i patologii gruczołów wewnętrznego wydzielania oraz tkanek pełniących funkcję narządu endokrynnego lub wpływających na metabolizm organizmu, prace dotyczące zarówno endokrynologii klinicznej, jak i doświadczalnej okresu rozwojowego – Open Access

Endokrynologia Pediatryczna

Endokrynologia Polska

Dwumiesięcznik w którym publikowane są artykuły dotyczące wszystkich aspektów endokrynologii klinicznej
i eksperymentalnej. Oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego (PTE) -
Licencja CC BY-NC-ND 4.0

Endokrynologia Polska

Emergency Medical Service

Interdyscyplinarny kwartalnik adresowany do lekarzy różnych specjalności, ratowników medycznych, pielęgniarek
i studentów medycyny.

Emergency Medical Service

Family Medicine & Primary Care Review

Kwartalnik skierowany do badaczy medycyny rodzinnej, podstawowej opieki zdrowotnej i dziedzin pokrewnych, nauczycieli akademickich, lekarzy ogólnych/rodzinnych, oraz innych pracowników podstawowej opieki zdrowotnej
i studentów medycyny – Licencja CC BY-NC-SA 4.0

Family Medicine & Primary Care Review 

Farmacja Polska

Czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego podejmujące tematy z zakresu nauk farmaceutycznych - licencja CC BY-NC-ND 4.0

Farmacja Polska

Folia Cardiologica

Dwumiesięcznik skierowany do szerokiego grona kardiologów i internistów, lekarzy realizujących specjalizację
z kardiologii, a także studentów medycyny zainteresowanych tematyką kardiologiczną – Licencja CC BY-NC-ND 4.0

Folia Cardiologica

Folia Morphologica

Oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Anatomicznego. Dotyczy szeroko rozumianej morfologii -
Licencja CC BY-NC-ND 4.0

Folia Morphologica  

Folia Neuropathologica

Oficjalne czasopismo Centrum Badań Medycznych PAN im. Mossakowskiego oraz Polskiego Towarzystwa Neuropatologów. Zajmuje się wszystkimi aspektami neuropatologii klinicznej i eksperymentalnej oraz pokrewnymi dziedzinami badań neurologicznych – Licencja CC BY-NC-SA 4.0

Folia Neuropathologica

Forum Dermatologicum

Oficjalne czasopismo Sekcji Forum Młodych Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (PTD), które adresowane jest przede wszystkim do lekarzy dermatologów oraz osób specjalizujących się w zakresie dermatologii i wenerologii. Ze względu na tematykę publikowanych prac i ich interdyscyplinarny charakter, odbiorcami mogą być również lekarze innych specjalności, kosmetolodzy, pielęgniarki oraz studenci medycyny – Licencja  COPYRIGHT

Forum Dermatologicum

Forum Leczenia Ran

Oficjalne czasopismo Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran oraz Polskiego Towarzystwa Naukowego Leczenia Ran i Organizacji Opieki. Podejmuje szeroko pojętą tematykę ran trudno gojących się o różnej etiologii – Open Access

Forum Leczenia Ran  

Forum Medycyny Rodzinnej

Oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Dwumiesięcznik zawiera przegląd piśmiennictwa z wiodących czasopism polskich i zagranicznych, opisy ciekawych przypadków klinicznych, dotyczących wielu dziedzin medycyny, oraz informacje praktyczne dotyczące prowadzenia praktyki lekarskiej. W "Forum Medycyny Rodzinnej" zamieszczane są polskie standardy i zalecenia, obowiązujące lekarza rodzinnego - Licencja CC BY-NC-ND 4.0

Forum Medycyny Rodzinnej

Forum Zaburzeń Metabolicznych

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Praktycznej Terapii Otyłości i Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego poruszające tematykę z zakresu chorób metabolicznych, czyli otyłości, zaburzeń lipidowych, cukrzycy i innych - Licencja COPYRIGHT

Forum Zaburzeń Metabolicznych

Forum Zakażeń

Oficjalne czasopismo naukowe Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej i Stowarzyszenia na Rzecz Badania i Leczenia Sepsy „Pokonać Sepsę” – Open Access

Forum Zakażeń

Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny

Kwartalnik publikujący prace z zakresu gastroenterologii. W czasopiśmie publikowane są również materiały
z działalności Klubu Trzustkowego oraz aktualności dotyczące środowiska gastroenterologów –
Licencja CC BY-NC-SA 4.0

Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny

Gastroenterologia Kliniczna. Postępy i Standardy

Kwartalnik skierowany do gastroenterologów i lekarzy innych specjalności, zainteresowanych chorobami przewodu pokarmowego, trzustki i wątroby - Licencja: CC BY-NC-ND 4.0

Gastroenterologia Kliniczna. Postępy i Standardy

Ginekologia i Perinatologia Praktyczna

Czasopismo wydawane pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Publikowane są w nim przede wszystkim prace z zakresu ginekologii, perinatologii, a także położnictwa o szczególnych walorach praktycznych i edukacyjnych dla kształcących się lekarzy – Licencja CC BY-NC-ND 4.0

Ginekologia i Perinatologia Praktyczna

Ginekologia i Położnictwo

Kwartalnik założony przez Oddział Lekarski Sekcji Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego specjalizujący się w Ginekologii i Położnictwie. Tematy obejmują położnictwo, medycynę matczyno-płodową, ginekologię ogólną, ginekologię onkologiczną, uroginekologię, medycynę rozrodu, niepłodność, endokrynologię rozrodu, medycynę seksualną, położnictwo środowiskowe, dobro rodziny, patofizjologię chorób ginekologicznych, endoskopię ginekologiczną, ultrasonografię - Open Access

Ginekologia i Położnictwo

Ginekologia Polska

Jest oficjalnym czasopismem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Miesięcznik obejmuje szerokie spektrum zagadnień z zakresu ginekologii - Licencja CC BY-NC-ND 4.0

Ginekologia Polska  

Health Problems of Civilization

Kwartalnik stanowi kontynuację czasopisma „Human and Health". Promuje wiedzę z zakresu różnych problemów zdrowotnych człowieka w świetle szybko postępujących zmian życia współczesnego, spowodowanych rozwojem cywilizacyjnym, industrializacją, urbanizacją oraz zmianami środowiska naturalnego, które wywierają często niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka - Licencja CC BY-NC-SA 4.0

Health Problems of Civilization 

Health Psychology Report

Czasopismo porusza takie tematy jak psychologiczne aspekty choroby, procesy leczenia i zdrowienia; czynniki psychospołeczne w etiologii chorób; postawy i zachowania zdrowotne, w tym profilaktyka i promocja; interfejs indywidualny-system opieki zdrowotnej, w szczególności komunikacja i interwencje psychologiczne; zdrowie dzieci
i młodzieży; relacje małżeńskie i rodzinne w zdrowiu; podejście do kwestii zdrowia dotyczące długości życia, w tym dotyczące osób starszych; jakość życia i dobre samopoczucie; oraz metodologia badań, pomiary i statystyki
w psychologii zdrowia. Jesteśmy jednak otwarci na innowacyjne badania i nowe przeglądy koncepcyjne w dziedzinie psychologii zdrowia – Licencja CC BY-NC-SA 4.0

Health Psychology Report

Hematology in Clinical Practice

Kwartalnik wydawanym pod patronatem Instytutu Hematologii i Transfuzjologii. Celem czasopisma jest prowadzenie rejestru najnowszych badań, postęp w badaniach nad chorobami krwi oraz promowanie edukacji i postępów
w różnych specjalnościach – Licencja CC BY-NC-ND 4.0

Hematology in Clinical Practice

HIV & AIDS Review

Kwartalnik oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Badań nad AIDS (PTN AIDS) – licencja CC BY-NC-SA 4.0

HIV & AIDS Review 

Human Movement

Kwartalnik wydawany przez Uniwersytet Zdrowia i Sportu we Wrocławiu. Czasopismo publikuje prace z zakresu aktywności fizycznej, sprawności fizycznej i zdrowia, nauki o sporcie stosowanym, biomechaniki i kontroli motorycznej, fizjologicznych aspektów sportu, diagnostyki psychologicznej sportu i wysiłku fizycznego – Licencja CC BY-NC-ND 4.0

Human Movement

Hygeia public health

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Higienicznego zawiera publikacje z zakresu szeroko rozumianego zdrowia publicznego - Open Access

Hygeia public health 

Innowacje Psychologiczne. Studenckie czasopismo naukowe

Studenckie czasopismo naukowe z zakresu psychologii, wydawane przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Celem czasopisma jest wymiana informacji o studenckich dokonaniach i przemyśleniach tak w odniesieniu do współczesnej wiedzy teoretycznej, jak do wyników badań empirycznych - Open Access

Innowacje Psychologiczne. Studenckie czasopismo naukowe

International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health

Czasopismo poświęcone prezentacji współczesnych badań w zakresie zdrowia zawodowego
i środowiskowego z całego świata. Publikuje prace z zakresu: pracy i środowiska: medycyny, epidemiologii, higieny
i toksykologii; fizjologia i ergonomia pracy, problemy układu mięśniowo-szkieletowego; czynniki psychospołeczne
w pracy, problemy psychiczne związane z pracą, starzenie się, zdolność do pracy i powrót do pracy; godziny pracy, praca zmianowa; czynniki rozrodcze i substancje zaburzające gospodarkę hormonalną; promieniowanie, jonizujące
i niejonizujące skutki zdrowotne; zagrożenia rolnicze; BHP i służba zdrowia w miejscu pracy; zmiana klimatu i jej wpływ na zdrowie; omika, genetyka i epigenetyka w zdrowiu zawodowym i środowiskowym; skutki zdrowotne narażenia na nanocząstki i produkty nanotechnologiczne; ludzkie biomarkery
w zdrowiu zawodowym i środowiskowym - Licencja CC BY-NC 3.0 PL

International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 

Journal of Anxiety Disorders

Interdyscyplinarne czasopismo naukowe wydawane od 1987 r. Specjalizuje się w publikowaniu prac dotyczących zaburzeń lękowych dla wszystkich grup wiekowych (od dzieci po osoby w wieku podeszłym). Zakres badawczy publikowanych prac obejmuje: ocenę tradycyjną, behawioralną, poznawczą i biologiczną, diagnozę i klasyfikację, leczenie psychospołeczne i psychofarmakologiczne, genetykę, a także epidemiologię i profilaktykę. Publikowane są także artykuły teoretyczne i przeglądowe - Open Access

Journal of Anxiety Disorders

Journal of Epileptology

Czasopismo naukowe którego tematyka dotyczy padaczki klinicznej i eksperymentalnej – Licencja CC BY-NC-ND 4.0

Journal of Epileptology

Journal of Face Aesthetics

Półrocznik promujący wieloaspektowe badania we wszystkich aspektach podstawowych, medycznych, stomatologicznych i kosmetologicznych związanych z estetyką twarzy u dzieci, młodych dorosłych, dorosłych
o specjalnych potrzebach i osób w wieku dorosłym - Open Access

Journal of Face Aesthetics

Journal of Obstetrics and Gynecological Investigations

Czasopismo przedstawia najważniejsze i dyskusyjne obszary aktualnych badań w ginekologii i położnictwie. Ważnym celem jest diagnostyka, leczenie, przewidywanie i profilaktyka zaburzeń położniczych i ginekologicznych – Licencja CC BY-NC-SA 4.0

Journal of Obstetrics and Gynecological Investigations

Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research

Czasopismo publikuje artykuły z zakresu ortopedii, traumatologii, zapalenia stawów, artroplastyki, badań kości, złamań i operacji, osteoporozy, osteonekrozy, osteosarcomy, reumatoidalnego zapalenia stawów, raka kości, ortodoncji, kruchości kości, przeszczepów kości, przerzutów do kości, chirurgii kręgosłupa - Open Access

Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research

Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue

Kwartalnik obejmujący tematykę Nauk o Zdrowiu – Licencja CC-BY-NC-ND 3.0 PL

Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue

Journal of Stomatology

Kwartalnik wydawany przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Zawiera artykuły z zakresu wszystkich specjalności stomatologicznych, medycznych, a także związanych z pokrewnymi dziedzinami nauki –
Licencja CC BY-NC-SA 4.0

Journal of Stomatology

Journal of Transfusion Medicine

Kwartalnik, w którym publikowane są prace poglądowe, prace oryginalne oraz kazuistyczne (opisy przypadków) – Licencja CC BY-NC-ND 4.0

Journal of Transfusion Medicine

Journal of Ultrasonography

Kwartalnik będący oficjalnym czasopismem Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (PTU) –
Licencja CC BY-NC-ND 4.0

Journal of Ultrasonography

Kardiologia Inwazyjna

Kwartalnik na którego łamach publikowane są artykuły dotyczące kardiologii inwazyjnej jak również z innych dziedzin kardiologii (w tym eksperymentalnej), angiologii, kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej oraz radiologii inwazyjnej - Licencja COPYRIGHT

Kardiologia Inwazyjna

Kardiologia Polska (Kardiol Pol, Polish Heart Journal)

Oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego wydawane miesięcznie i dotyczące badań nad chorobami układu krążenia – Licencja CC BY-NC-ND 4.0

Kardiologia Polska (Kardiol Pol, Polish Heart Journal)

Klinika Oczna/Acta Ophthalmologica Polonica

Kwartalnik skierowany do okulistów i specjalistów nauk o widzeniu. Organ Polskiego Towarzystwa Okulistycznego – Licencja CC BY-NC-SA 4.0

Klinika Oczna/Acta Ophthalmologica Polonica 

Kosmetologia Estetyczna

Dwumiesięcznik poruszający tematy z dziedzin kosmetologii, dermatologii, zabiegów estetycznych, podologii, trychologii, dietetyki, makijażu permanentnego, chemii, onkokosmetologii, aparatury, marketingu oraz prawa
i zarządzania - Open Access

Kosmetologia Estetyczna

Leczenie Ran

Kwartalnik skierowany do szerokiego grona specjalistów zajmujących się wszelkimi aspektami zagadnień związanych z procesem gojenia ran, od podstaw patofizjologicznych, poprzez metody diagnostyczne i nowe technologie po praktyczne i kliniczne sposoby leczenia – Licencja CC BY-NC-SA 4.0

Leczenie Ran

Medical Studies/Studia Medyczne

Kwartalnik ogólnomedyczny obejmujący badania podstawowe, problemy kliniczne oraz szeroko pojętą tematykę
z dziedziny nauk o zdrowiu – Licencja CC BY-NC-SA 4.0

Medical Studies/Studia Medyczne

Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu

Kwartalnik wydawany przez Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie - Licencja CC BY-NC 3.0 PL

Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu

Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, skierowany do lekarzy z różnych dziedzin medycyny sprawujących opiekę nad pacjentami chorującymi na nieuleczalne, ograniczające życie choroby –
Licencja CC BY-NC-SA 4.0

Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine  

Menopause Review

Kwartalnik skierowany do wszystkich specjalistów zajmujących się opieką nad kobietami w okresie menopauzy, głównie ginekologów, endokrynologów, onkologów i kardiologów – Licencja CC BY-NC-SA 4.0

Menopause Review

Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce

Kwartalnik o charakterze edukacyjno-naukowym. Oficjalne pismo Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego - Licencja CC BY-NC-ND 4.0

Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce

Nefrologia i Dializoterapia Polska

Oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego - Open Access

Nefrologia i Dializoterapia Polska

Neurologia i Neurochirurgia Polska

Platforma Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów. Zawiera wyniki badań podstawowych i klinicznych przyczyniających się do zrozumienia, diagnozowania i leczenia zaburzeń neurologicznych i neurochirurgicznych – Licencja CC BY-NC-ND 4.0 

Neurologia i Neurochirurgia Polska

Neuropsychiatria i Neuropsychologia / Neuropsychiatry and Neuropsychology

Pismo związane z integracją psychiatrii, neurologii i psychologii. Problematyka czasopisma obejmuje m.in. najnowsze osiągnięcia w zakresie neuroobrazowania mózgu, genetyki molekularnej oraz mózgowych procesów poznawczych i emocjonalnych w stanie zdrowia oraz w chorobach psychicznych i neurologicznych, jak również neurobiologiczne mechanizmy leczenia farmakologicznego, interwencji zabiegowych oraz psychoterapii – Licencja CC BY-NC-SA 4.0

Neuropsychiatria i Neuropsychologia / Neuropsychiatry and Neuropsychology

Nowa Medycyna koloproktologia

Kwartalnik jest interdyscyplinarnym przeglądem zagadnień zawiązanych z proktologią, w tym zagadnień dotyczących postępowania z pacjentami leczonymi proktologicznie - Open Access

Nowa Medycyna koloproktologia

Nowa Pediatria

Półrocznik skierowany przede wszystkim do lekarzy pediatrów, kardiologów, laryngologów i lekarzy medycyny ogólnej - Open Access

Nowa Pediatria

Nowotwory. Journal of Oncology

Dwumiesięcznik, oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i Instytutu Marii Skłodowskiej-Curie,
a także czasopismem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej - Licencja CC BY-NC-ND 4.0

Nowotwory. Journal of Oncology

Nursing Problems/Problemy Pielęgniarstwa

Kwartalnik skierowany do szerokiego grona środowiska pielęgniarskiego stawiającego na rozwój zawodowy
i edukację – Licencja CC BY-NC-SA 4.0

Nursing Problems/Problemy Pielęgniarstwa 

Oncology in Clinical Practice (OCP)

Dwumiesięcznik zawiera artykuły dotyczące różnych rodzajów chorób nowotworowych, w tym diagnostyki, terapii (głównie leczenia systemowego, ale także radioterapii), biologii molekularnej nowotworów i patologii -
Licencja CC BY-NC-ND 4.0

Oncology in Clinical Practice (OCP)  

OncoReview

Kwartalnik publikujący artykuły z zakresu kardioonkologii onkologicznej, kardiologicznych aspektów onkologii
i hematologii – Licencja CC BY-NC-ND 4.0

OncoReview

Onkologia I Radioterapia

Czasopismo publikuje zarówno kliniczne, jak i przedkliniczne badania związane z rakiem. Dostarcza również najnowszych informacji z dziedziny onkologii i radioterapii - Open Access

Onkologia I Radioterapia

Ophthalmology Journal

Recenzowane, kompleksowe czasopismo okulistyczne – Licencja CC BY-NC-ND 4.0

Ophthalmology Journal

OphthaTherapy

Kwartalnik publikujący artykuły z zakresu okulistyki, chirurgii okulistycznej (w tym chirurgii małoinwazyjnej
i laseroterapii), farmakologicznego leczenia chorób oczu, w tym jaskry – Licencja CC BY-NC-ND 4.0

OphthaTherapy

Otolaryngologia Polska

Oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi którego zakres tematyczny obejmuje otolaryngologię, audiologię, foniatrię oraz onkologię laryngologiczną - Open Access

Otolaryngologia Polska

Palliative Medicine in Practice

Oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej (PAPC — Associate Member of the European Association for Palliative Care — EAPC). Celem czasopisma jest pogłębianie wiedzy z zakresu opieki paliatywnej
i podtrzymującej nad chorymi na nowotwory i inne choroby przewlekłe - Licencja: CC BY-NC-ND 4.0

Palliative Medicine in Practice  

Pediatria i Medycyna Rodzinna

Czasopismo zawiera publikacje dotyczące pediatrii i medycyny rodzinnej - Licencja CC BY-NC-ND 4.0

Pediatria i Medycyna Rodzinna

Pediatria Polska - Polish Journal of Paediatrics

Kwartalnik skierowany do lekarzy specjalistów pediatrów, a także innych powiązanych dziedzin –
Licencja CC BY-NC-SA 4.0

Pediatria Polska - Polish Journal of Paediatrics 

Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism

Oficjalne czasopismo wydawane przez Polskie Towarzystwo Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej. Kwartalnik jest poświęcony zagadnieniom endokrynologii, diabetologii, a także problemom chorób metabolicznych –
Licencja CC BY-NC-SA 4.0

Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism

Phlebological Review

Oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Flebologicznego które zawiera artykuły dotyczące badań związanych
z chorobami żylnymi i limfatycznymi. W czasopiśmie publikowane są również prace na tematy pokrewne, takie jak biologia molekularna, biochemia, genetyka, biofizyka, technologia medyczna oraz obrazowanie dotyczące zaburzeń żył i naczyń limfatycznych – Licencja CC BY-NC-SA 4.0

Phlebological Review 

Pielęgniarka Epidemiologiczna - Informator

Materiały szkoleniowe dla pielęgniarek epidemiologicznych - Open Access

Pielęgniarka Epidemiologiczna - Informator

Pielęgniarstwo XXI wieku

Kwartalnik którego tematyka obejmuje: pielęgniarstwo, położnictwo i inne nauki o zdrowiu - Open Access

Pielęgniarstwo XXI wieku 

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing

Kwartalnik poruszający zagadnienia związane z chorobami naczyniowymi, skierowany do pielęgniarek chirurgicznych i angiologicznych oraz współpracujących z nimi lekarzy.
Organ Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego – Licencja CC BY-NC-SA 4.0

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing

Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne

(Nursing and Public Health) zawiera oryginalne opracowania, recenzowane artykuły i opisy przypadków, które odnoszą się do tematyki pielęgniarstwa i zdrowia publicznego – Open Access

Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne 

Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne (PNN)

(The Journal of Neurological and Neurosurgical Nursing) kwartalnik skierowany do szerokiego grona specjalistycznego środowiska pielęgniarskiego oraz osób związanych z naukami o zdrowiu. Patronat nad czasopismem sprawuje Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Neurologicznych – Open Access

Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne (PNN)

Pielęgniarstwo Polskie

Czasopismo adresowane do szerokiego grona czytelników, m.in. pielęgniarek, położnych, studentów uczelni medycznych oraz do wszystkich osób zainteresowanych zdobywaniem lub poszerzaniem wiedzy z zakresu szeroko pojętej ochrony zdrowia. Patronat nad periodykiem sprawuje Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – Open Access

Pielęgniarstwo Polskie

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece

Czasopismo którego celem jest gromadzenie oraz upowszechnianie informacji o teorii, praktyce i badaniach naukowych z zakresu pielęgniarstwa w anestezjologii i intensywnej terapii - Open Access

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece

Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej/Long-Term Care Nursing

Kwartalnik skierowany do środowiska pielęgniarskiego oraz innych profesjonalistów systemu opieki zdrowotnej zajmujących się człowiekiem przewlekle chorym – Licencja CC BY-NC-SA 4.0

Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej/Long-Term Care Nursing   

Podstawy Edukacji. Wielokulturowość. Międzykulturowość. Transkulturowość.

Rocznik, który w każdej kolejnej edycji przyjmuje podtytuł będący klamrą scalającą tom. Profil naukowy czasopisma obejmuje szeroki kontekst edukacji jako humanistyki zintegrowanej. Kieruje się przekonaniem, że podstawy edukacji wymagają ciągłej readaptacji, rewaloryzacji, bycia w procesie, kładzie nacisk na prezentację badań przekraczających dominujące paradygmaty, a także na multidyscyplinarność i innowacyjność - Open Access

Podstawy Edukacji. Wielokulturowość. Międzykulturowość. Transkulturowość.

Polish Annals of Medicine

Interdyscyplinarna platforma medyczna, zawierająca publikuje dotyczące problematyki ochrony zdrowia i edukacji medycznej z różnych dyscyplin medycyny i pokrewnych nauk biomedycznych - Licencja CC BY-NC-ND 4.0

Polish Annals of Medicine

Polish Journal of Public Health

(dawniej Zdrowie Publiczne) Czasopismo publikuje artykuły naukowe z zakresu zdrowia publicznego i medycyny klinicznej. Zawiera takie działy tematyczne jak: żywienie i dietetyka, zdrowie psychiczne i psychiatria, prawo medyczne i bioetyka, medycyna kliniczna, filozofia medycyny i stomatologia. Ponadto zawiera artykuły dotyczące polityki zdrowotnej, organizacji i ekonomiki opieki zdrowotnej, epidemiologii, higieny i medycyny środowiskowej, medycyny społecznej, historii opieki zdrowotnej, zdrowia międzynarodowego, systemów informacji medycznej, statystyki medycznej, jakości opieki zdrowotnej, socjologii zdrowia, chorób i medycyna, antropologia medyczna, psychologia zdrowia, a także wdrażanie nauk humanistycznych w medycynie i zdrowiu publicznym – Open Access

Polish Journal of Public Health

Polish Journal of Radiology

Czasopismo zawiera przede wszystkim artykuły z zakresu diagnostyki obrazowej i pokrewnych dyscyplin biomedycznych – Licencja CC BY-NC-ND

Polish Journal of Radiology  

Polski Przegląd Neurologiczny

Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neurologicznego poświęcone tematom z zakresu neurologii, kierowane do neurologów i lekarzy pokrewnych specjalności oraz zainteresowanych neurologią - Licencja CC BY-NC-ND 4.0

Polski Przegląd Neurologiczny 

Polskie Forum Psychologiczne

Czasopismo poświęcone współczesnym problemom psychologii jako dyscypliny naukowej. Publikuje raporty z badań, referaty teoretyczne, sprawozdania z konferencji naukowych oraz recenzje pozycji wydawniczych z zakresu psychologii - Open Access

Polskie Forum Psychologiczne

Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej

Czasopismo zawiera publikacje z dziedziny medycyny doświadczalnej i nauk pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem: immunologii, onkologii, biologii komórki, mikrobiologii i genetyki – Open Access

Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej

Postępy Nauk Medycznych

Interdyscyplinarny rocznik adresowany do lekarzy różnych specjalności - Open Access

Postępy Nauk Medycznych

Przegląd Epidemiologiczny

Kwartalnik zawierający artykuły z dziedziny epidemiologii, zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych
i niezakaźnych, prace oraz doniesienia kliniczne z zakresu chorób zakaźnych, prace z zakresu zdrowia publicznego
i historii tych dziedzin. W Kronice epidemiologicznej zamieszczane są raporty o sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych w Polsce – Open Access 

Przegląd Epidemiologiczny 

Przegląd Psychologiczny

Czasopismo publikuje prace ze wszystkich subdyscyplin psychologii. Przyjmuje teksty naukowe, jednak jest otwarte na publikowanie artykułów psychologów praktyków, chcących podzielić się swoim doświadczeniem, jeśli ich prace przygotowane są w oparciu o dowody naukowe - Open Access

Przegląd Psychologiczny

Psychiatria

Kwartalnik adresowany do szerokiego grona psychiatrów praktykujących w warunkach szpitalnych oraz ambulatoryjnych. Pismo kładzie szczególny nacisk na praktyczne aspekty farmakoterapii zaburzeń psychicznych – Licencja CC BY-NC-ND 4.0 

Psychiatria 

Psychiatria i Psychologia Kliniczna

Publikuje prace oryginalne, w tym metaanalizy, poglądowe i kazuistyczne stanowiące istotny wkład w rozwój psychiatrii i psychologii klinicznej, a także aktualne informacje o pracach towarzystw medycznych, w tym rekomendacje i uzgodnienia, komentarze redakcyjne – dotyczące konkretnych artykułów, doniesienia wstępne, doniesienia i materiały z kongresów międzynarodowych, listy do redakcji, informacje o nowych produktach medycznych, streszczenia i omówienia artykułów publikowanych w innych czasopismach naukowych, przeglądy książek i innych publikacji - Open Access

Psychiatria i Psychologia Kliniczna 

Psychiatria Polska

Czasopismo naukowe publikujące przede wszystkim prace z zakresu psychiatrii. W kwalifikacji prac do druku uwzględniane są zasady Deklaracji Helsińskiej, w przypadku publikacji prac badawczych – oceny komisji bioetycznych i stosowanie międzynarodowych reguł prowadzenia eksperymentów na zwierzętach - Open Access

Psychiatria Polska 

Psychologia Rozwojowa

Publikuje artykuły zawierające teoretyczne omówienia zagadnień rozwoju, prezentujące syntetyczne przeglądy badań na wybrany temat, przedstawiające wyniki badań empirycznych a także recenzje wybranych publikacji na temat rozwoju oraz sprawozdania z ważnych kongresów i konferencji dotyczących rozwoju człowieka. Jest jedynym na polskim rynku czasopismem zajmującym się rozwojem człowieka - Open Access

Psychologia Rozwojowa 

Psychologia Wychowawcza

Naukowe czasopismo psychologiczne, otwarte na spojrzenie interdyscyplinarne, łączące problematykę psychologii wychowania i rozwoju z rozważaniami z zakresu kultury życia społecznego, sfery wartości i przemian współczesności - Open Access

Psychologia Wychowawcza 

Psychoterapia

Publikuje artykuły oryginalne z dziedziny psychoterapii, recenzje piśmiennictwa psychoterapeutycznego, materiały konferencji - Open Access

Psychoterapia

Renal Disease and Transplantation Forum

Kwartalnik którego główne działy to nefrologia kliniczna, hemodializa, dializa otrzewnowa, transplantologia
i pielęgniarstwo nefrologiczne. Czasopismo wydawane jest pod patronatem Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Nefrologicznych, Poltransplantu oraz Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego – Licencja CC BY-NC-ND 4.0

Renal Disease and Transplantation Forum

Reumatologia/Rheumatology

Dwumiesięcznik adresowany do lekarzy reumatologów, ortopedów i internistów. Organ Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji oraz Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego – Licencja CC BY-NC-SA 4.0

Reumatologia/Rheumatology

Rheumatology Forum

Oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Główne działy czasopisma to reumatoidalne zapalenie stawów, spondyloartropatie, układowe choroby tkanki łącznej, choroby kryształowe, choroby metaboliczne kości, choroby zwyrodnieniowe stawów i zespoły bólowe tkanek miękkich, choroby reumatyczne wieku rozwojowego – Open Access

Rheumatology Forum

Roczniki Państwowego Zakładu Higieny

Kwartalnik poświęcony badaniom związanym z naukową problematyką bezpieczeństwa żywności i wody, żywienia, higieny środowiska, toksykologii i oceny ryzyka, zdrowia publicznego i innych dziedzin pokrewnych -
Licencja CC BY-NC 3.0

Roczniki Państwowego Zakładu Higieny   

Rozprawy Społeczne / Social Dissertations

Publikuje teorie, badania empiryczne, recenzje, oryginalne i wysokiej jakości prace naukowe, które wnoszą istotny wkład w toczącą się debatę w zakresie pedagogiki, socjologii ekonomicznej i zdrowia publicznego rozpatrywanych z różnych perspektyw - Open Access

Rozprawy Społeczne / Social Dissertations

Seksuologia Polska

Oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Rocznik adresowany zarówno do seksuologów, psychiatrów i urologów, jak również do szerokiego grona lekarzy stykających się w codziennej praktyce z problemami z zakresu seksuologii. Przedstawia także praktyczne zalecenia dotyczące leczenia zaburzeń seksualnych –
Licencja CC BY-NC-ND 4.0

Seksuologia Polska 

Social Psychological Bulletin

Publikuje oryginalne badania empiryczne, prace przeglądowe o tematyce teoretycznej, debaty naukowe oraz wkład metodologiczny z zakresu podstawowej i stosowanej psychologii społecznej. Promuje standardy otwartej nauki, wspiera integracyjne podejście do wszystkich aspektów psychologii społecznej i angażuje się w omawianie aktualnych problemów społecznych o dużej wadze - Open Access

Social Psychological Bulletin 

Studia Psychologica: Theoria et praxis

Publikuje oryginalne prace przeglądowe – teoretyczne i empiryczne. Prezentuje najnowsze osiągnięcia naukowe w sposób zrozumiały zarówno dla psychologów naukowców, jak i psychologów praktyków - Open Access

Studia Psychologica: Theoria et praxis

Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia

Czasopismo publikujące artykuły oryginalne, poglądowe, kazuistyczne oraz studenckie z dziedziny pielęgniarstwa, położnictwa, medycyny i szeroko rozumianej ochrony zdrowia. Kwartalnik jest adresowany do pielęgniarek, położnych oraz innych pracowników ochrony zdrowia.

Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia