Plagiat.plumożliwia ocenę prac dyplomowych oraz monografii i publikacji naukowych. System przeszukuje bazy porównawcze sprawdzając kilkuwyrazowe frazy. Analiza antyplagiatowa ułatwia ocenę samodzielności badanego tekstu oraz wskazuje liczbę zapożyczonych fragmentów i podaje ich źródła. Efektem analizy antyplagiatowej jest dokładny, przejrzysty i odporny na zabiegi edytorskie Raport Podobieństwa. Dodatkowo prace dyplomowe są jeszcze weryfikowane w JSA.
Więcej informacji na stronie plagiat.pl

Wydawnictwo Naukowe WSPS wdrożyło następujące standardy etyczne oparte na:

Wydawnictwo Naukowe WSPS opiera swoją działalność na poniższych wdrożonych procedurach etycznych, wg których:

  1. Zgłoszenie propozycji wydawniczej powinno nastąpić na dedykowanym formularzu (Wniosek o nową publikację), opiniowanym przez Radę Wydawniczą oraz Rektora, w kontekście profilu wydawnictwa, jak również przydatności dla odbiorców i zachowania wysokiego poziomu merytorycznego oraz oryginalności;
  2. Wydawnictwo wykorzystuje dostępne możliwości w celu zapobiegania plagiatom i szerzeniu fałszywych wyników badań;
  3. Za cel nadrzędny uznano poszanowanie praw autorskich, tym samym przeciwdziałając zjawisku ghostwriting (pominięcie autora) oraz  guest authorship (niesłuszne przypisanie autorstwa);
  4. Wydawnictwo opiera swoją działalność o wprowadzony wzorzec postępowania: obiektywna recenzja (stanowiąca dokument wewnętrzny WN WSPS), rzetelny proces wydawniczy, a także poszanowanie prawa autora/redaktora do decydowaniu o kształcie i oznaczeniu dzieła.
  5. Wydawnictwo naukowe przyjęło jednolity standard weryfikacji i akceptacji publikacji do druku, bez względu na rodzaj wniesionej opłaty lub uzyskanego dofinansowania.